Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 43, Issue 3, pp 174–187 | Cite as

Narratieve Story Stem Technieken

Verhalen als vensters op de belevingswereld van kinderen
 • Nicole Vliegen
 • Stefanie Hesemans
 • Femke Permentier
 • Eileen Tang
Artikel
 • 131 Downloads

Samenvatting

In dit artikel bepleiten de auteurs de waarde van Narratieve Story Stem Technieken (NSST) voor het instrumentarium van de psychotherapeut. Zij beschrijven en illustreren aan de hand van vignetten eerst wat de techniek inhoudt en hoe deze, door de aanspraak op zowel verbale als non-verbale registers van het kind, bij uitstek een inkijk biedt op de belevingswereld van kinderen. Vervolgens bieden de auteurs de psychotherapeut handvatten omtrent het kader waarbinnen een NSST zinvol aangewend kan worden, evenals een model om naar het verkregen narratief materiaal te kijken. Binnen een dergelijk perspectief beargumenteren zij tot slot hoe deze methodiek – op het kruispunt van het diagnostische en psychotherapeutische proces – een hulpmiddel kan zijn om met kinderen aan de slag te gaan met cruciale thema’s die ze in hun leven ontmoeten, en met de manier waarop ze deze ervaren en beleven, en in relatie brengen.

Narrative Story Stem Techniques

Narratives as windows into children’s inner world

Abstract

In this paper, the authors argue that Narrative Story Stem Techniques (NSST) are valuable tools for psychotherapists. Using vignettes, they describe and illustrate what these techniques constitute, and how they provide a unique window into children’s inner world, due to their appeal to a child’s verbal as well as non-verbal communication channels. Next, the authors offer psychotherapists tools with regard to the clinical frame in which a NSST can be implemented meaningfully, as well as an empirical model to analyze narrative data. Finally, they argue that NSST, as a tool on the intersection between assessment and psychotherapy, may aid psychotherapists to work with children on (a) important themes of daily life, (b) the way they perceive and experience these themes, and (c) the way they bring these themes into relationships.

Literatuur

 1. Allen, J. (2013). Mentalizing in the development and treatment of attachment trauma. Londen: Karnac Books.Google Scholar
 2. Borenstein, L. (2002). The impact of the therapist’s curiosity on the treatment process of children and adolescents. Child and Adolescent Social Work Journal, 19, 337–355.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bowlby, J. (1982). Attachment. Attachment and loss, band 1. Londen: Hogarth. Orig. 1969Google Scholar
 4. Bretherton, I., & Oppenheim, D. (2003). The MacArthur Story Stem Battery: development, administration, reliability, validity, and reflections about meaning. In R. N. Emde, D. P. Wolf & D. Oppenheim (red.), Revealing the inner worlds of young children: the MacArthur Story Stem Battery and parent-child narratives. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 5. Bretherton, I., Oppenheim, D., Buchsbaum, H., Emde, R. N., & the MacArthur Narrative Work Group (1990). The MacArthur Story Stem Battery. Ongepubliceerd manuscriptGoogle Scholar
 6. Bretherton, I., Ridgeway, D., & Cassidy, J. (1990). Assessing internal working models of the attachment relationship: an attachment story completion task for 3‑year-olds. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti & E. M. Cummings (red.), Attachment in the preschool years: theory, research, and intervention (pag. 273–308). Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 7. Emde, R. N. (2007). Engaging imagination and the future: frontiers for clinical work. Attachment and Human Development, 9, 295–302.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Emde, R. N., Wolf, D. P., & Oppenheim, D. (red.). (2003). Revealing the inner worlds of young children: the MacArthur Story Stem Battery and parent-child narratives. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 9. Fonagy, P. (2001). Attachment theory and psychoanalysis. New York: Other Press.Google Scholar
 10. Fonagy, P., Jurist, E., & Gergely, G. (2004). Affect regulation, mentalization and the development of the self. Londen: Karnac Books.Google Scholar
 11. Gaskill, R., & Perry, B. (2014). The neurobiological power of play. Using the neurosequential model of therapeutics to guide play in the healing process. In C. Malchiodi & D. Crenshaw (red.), Creative arts and play therapy for attachment problems. New York: Guilford Press.Google Scholar
 12. Geertz, C. (1994). Thick description: toward an interpretive theory of culture. In M. Martin & L. C. McIntyre (red.), Readings in the philosophy of social science (pag. 213–231). Cambridge Londen: MIT Press.Google Scholar
 13. Green, J., Stanley, C., Smith, V., & Goldwyn, R. (2000). A new method of evaluating attachment representations in young school-age children: the Manchester Child Attachment Story Task. Attachment and Human Development, 2, 48–70.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Heller, S., Boris, N., Fuselier, S., Page, T., Koren-Karie, N., & Miron, D. (2006). Reactive attachment disorder in maltreated twins follow-up: from 18 months to 8 years. Attachment and Human Development, 8, 63–86.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Hodges, J., & Steele, M. (2000). Effects of abuse on attachment representations: narrative assessments of abused children. Journal of Child Psychotherapy, 26, 433–455.CrossRefGoogle Scholar
 16. Hodges, J., Hillman, S., & Steele, M. (2007). Story Stem Assessment Profile: coding manual and protocol. Londen: Anna Freud Centre.Google Scholar
 17. Hodges, J., Steele, M., Hillman, S., Henderson, K., & Kaniuk, J. (2003). Changes in attachment representations. Over the first year of adoptive placement: narratives of maltreated children. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8, 351–367.CrossRefGoogle Scholar
 18. Hodges, J., Steele, M., Hillman, S., Henderson, K., & Kaniuk, J. (2005). Change and continuity in mental representations of attachment after adoption. In D. M. Brodzinsky & J. Palacios (red.), Psychological issues in adoption. Westport: Praeger.Google Scholar
 19. Hodges, J., Steele, M., Kaniuk, J., Hillman, S., & Asquith, K. (2009). Narratives in assessment and research on the development of attachments in maltreated children. In N. Midgley, J. Anderson, E. Grainger, T. Nesic-Vuckovic & C. Urwin (red.), Child psychotherapy and research: new approaches, emerging findings (pag. 200–213). New York: Routledge.Google Scholar
 20. Klitzing, K. von, Stadelmann, S., & Perren, S. (2007). Story stem narratives of clinical and normal kindergarten children: are content and performance associated with children’s social competence? Attachment and Human Development, 9, 271–286.CrossRefGoogle Scholar
 21. Olthof, J. (2012). Handboek narratieve psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk. Utrecht: de Tijdstroom.Google Scholar
 22. Oppenheim, D. (2006). Child, parent, and parent-child emotion narratives: implications for developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 18, 771–790.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Oppenheim, D., Emde, R. N., & Warren, S. (1997). Children’s narrative representations of mothers: their development and associations with child and mother adaptation. Child Development, 68, 127–138.Google Scholar
 24. Page, T. (2001). The social meaning of children’s narratives: a review of the attachment-based narrative story stem technique. Child and Adolescent Social Work Journal, 18, 171–187.CrossRefGoogle Scholar
 25. Page, T., Heller, S., & Boris, N. (2008). A social-emotional assessment method for young children in foster and residential care: the attachment-based narrative story-stem technique. Assessment in Residential Care for Children and Youth, 23, 139–154.Google Scholar
 26. Rasmussen, B. (2015). A psychodynamic perspective on assessment and formulation. In B. Probst (red.), Critical thinking in clinical assessment and diagnosis (pag. 151–169). Heidelberg New York: Springer.Google Scholar
 27. Robinson, J. L. (2007). Story stem narratives with young children: moving to clinical research and practice. Attachment and Human Development, 9, 179–185.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Román, M., Palacios, J., Moreno, C., & López, A. (2012). Attachment representations in internationally adopted children. Attachment and Human Development, 14, 585–600.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 29. Saldaña, J. (2016). The coding manual for qualitative researchers. Londen: Sage.Google Scholar
 30. Savin-Baden, M., & Major, C. H. (2013). Qualitative research: the essential guide to theory and practice. Londen: Routledge.Google Scholar
 31. Sroufe, L. A. (2005). Attachment and development: a prospective, longitudinal study from birth to adulthood. Attachment and Human Development, 7, 349–367.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. Steele, M., Hodges, J., Kaniuk, J., & Steele, H. (2010). Mental representation and change: developing attachment relationships in an adoption context. Psychoanalytic Inquiry, 30, 25–40.CrossRefGoogle Scholar
 33. Steele, M., Hodges, J., Kaniuk, J., Hillman, S., & Henderson, K. (2003). Attachment representations and adoption: associations between maternal states of mind and emotion narratives in previously maltreated children. Journal of Child Psychotherapy, 29, 187–205.CrossRefGoogle Scholar
 34. Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant. A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books.Google Scholar
 35. Tang, E., Bleys, D., & Vliegen, N. (2016). Making sense of adoptive children’s inner world using Narrative Story Stem Techniques: a systematic review. Ingediend.Google Scholar
 36. Verheugt-Pleiter, J. E., & Zevalkink, J. (2005). Gehechtheidsverhalen van een Floddertje en een mevrouw Helderder: theoretische vragen bij de diagnostiek van regulatiestoornissen. In M. G. J. Schmeets & J. E. Verheugt-Pleiter (red.), Affectregulatie bij kinderen. Een psychoanalyitsche benadering. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 37. Vliegen, N. (2009). Psychotherapy: a play for two players. Some thoughts upon play, playing and playfulness in psychoanalytic work. Psychoanalytic Study of the Child, 64, 131–149.PubMedGoogle Scholar
 38. Vliegen, N., Hannes, K., & Meurs, P. (2016). De complexiteit van klinische psychodiagnostiek vraagt methodologische diversiteit. Tijdschrift Klinische Psychologie, 46, 302–316.Google Scholar
 39. Vygotsky, L. (1962). Thought and language. Cambridge: MIT Press.CrossRefGoogle Scholar
 40. Zevalkink, J. (2005). Het meten van gehechtheidsrepresentaties bij basisschoolleerlingen: gehechtheidsverhalen in de klinische praktijk. Kind en Adolescent, 26, 352–367.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie 2017

Authors and Affiliations

 • Nicole Vliegen
  • 1
 • Stefanie Hesemans
  • 1
 • Femke Permentier
  • 1
 • Eileen Tang
  • 1
 1. 1.LeuvenBelgië

Personalised recommendations