Advertisement

Maatwerk

, Volume 10, Issue 4, pp 32–34 | Cite as

Ouderbegeleiding

  • Will van Genugten
  • Nel Jagt
Boekwerk

Samenvatting

Alice van der Pas voltooide kortgeleden haar Handboek Methodische Ouderbegeleiding Een gigantische prestatie, alleen al in kwantitatief opzicht: het beslaat tien aparte boeken, waarvan het eerste in 1993 verscheen en sommige al herzien zijn. Grote onderwerpen zijn: de (ouderschaps) theorie, algemene praktijkleer, en de praktijk van de ouderbegeleiding. De delen 4 tot 6, die een brug slaan tussen de theoretische delen en de delen met praktijkillustraties, gaan respectievelijk over aanmelding en onderzoek, de advies- en de interventiefase.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Will van Genugten
    • 1
  • Nel Jagt
  1. 1.

Personalised recommendations