Advertisement

Maatwerk

, Volume 10, Issue 2, pp 31–31 | Cite as

Irritatie en boosheid

  • Margot Scholte
boekwerk

Samenvatting

In een nummer over huiselijk geweld past het boek Constructief omgaan met irritatie en boosheid. De auteur, Regine Herbig, wil ermee bijdragen aan een vreedzame wereld. Woede ziet ze als een signaal dat ons laat weten dat we tekort komen in een belangrijke behoefte. Als er te veel eisen aan je worden gesteld, duidt kwaadheid waarschijnlijk op een tekort aan autonomie. Kwaadheid verwoorden we dan in verwijten aan degene die de eisen stelt, terwijl de sleutel tot verbetering ligt in het benoemen van onderliggende behoeften. Maatschappelijk werkers kennen bijvoorbeeld cliënten die zich vastbijten in juridische procedures met hun ex. Dat kost een deel van hun leven en daarom is aandacht voor hun werkelijke behoeften erg relevant. In het eerste deel van het boek wordt dit op heldere wijze beschreven. In de oefeningen (‘verbind je in dankbaarheid met je hart en stuur het een warme glimlach’) ruilt Herbig echter helderheid in voor zweverigheid.

Will van Genugten

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Margot Scholte
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations