Advertisement

Maatwerk

, Volume 9, Issue 3, pp 20–21 | Cite as

Jongeren

  • Margot Scholte
Het veld
  • 163 Downloads

Samenvatting

Volgens onderzoek door de inlichtingendienst AIVD (2004) radicaliseren moslimjongeren in rap tempo. Ook in 2007 is dit volgens de AIVD verder doorgezet. MOVISIE en Verdiwel, de vereniging van welzijnsdirecteuren, ontwikkelden in samenwerking met zo’n tachtig jongerenwerkers een methode om radicalisering onder groepen islamitische en rechtsradicale jongeren te hanteren. Op 24 april is deze methode samen met andere methoden die hun waarde in de praktijk hebben bewezen, gepresenteerd tijdens het congres Radicaal jong georganiseerd door MOVISIE en het tijdschrift Zorg en Welzijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Margot Scholte
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations