Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:41 | Cite as

Savanna en professionalisering

  • Theo Roes
Leidseweg

Abstract

In december heeft de vervolging van de gezinsvoogd van Savanna veel losgemaakt binnen instellingen. Op 21 december hebben 1500 gezinsvoogden met hun demonstratie in Utrecht de politiek en het publiek laten zien dat de maat vol is. De NVMW heeft zich met een verklaring achter hen gesteld. Wij achten het volstrekt onredelijk om alleen de individuele medewerker aansprakelijk te stellen voor het tragische incident. Als er iets terecht moet staan, is dit het systeem waarbinnen gezinnen ondersteund, begeleid en geleid worden, evenals het gebrek aan faciliteiten voor beroepskrachten die dit moeilijke werk uitvoeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Theo Roes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations