Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 6, pp 272–273 | Cite as

Maatwerk in het jeugdstrafrecht

  • Anja Bunthof
Wetten en regels
  • 172 Downloads

Abstract

De kinderrechter kan binnenkort meer maatwerk leveren omdat alle combinaties van jeugdstraffen mogelijk worden. Welke verschillende jeugdstraffen en maatregelen zijn er voor jeugdigen vanaf 12 jaar?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Anja Bunthof
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations