Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 2, pp 91–92 | Cite as

Phebe: Project HerzieningBeroepsregister

  • Hetty Vos
Leidseweg
  • 6 Downloads

semenvatting

Op 26 juli 1990 richtte de NVMW de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers op. De belangrijkste functie van registratie is het leveren van een bijdrage aan de voortgaande professionalisering van het beroep van maatschappelijk werker. Onder het beheer van het stichtingsbestuur is het beroepsregister van maatschappelijk werkers ontwikkeld en in werking getreden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Hetty Vos
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations