Advertisement

Kind en adolescent

, 23:126 | Cite as

Genetische invloeden op individuele psychologische verschijnselen: hoever zijn we werkelijk?

  • Hans M. Koot
Opmerkelijk
  • 62 Downloads

Samenvatting

Het maartnummer van het blad van het Nederlands Instituut van Psychologen (nip) De Psycholoog draagt de titel ‘Psychologie en biologie. Verstandshuwelijk of ware liefde?’ Het nummer geeft drie inleiders van de nagenoeg gelijkluidende congresdag, gehouden in november vorig jaar, ruim baan. In hun bijdragen wordt, zoals het redactioneel zegt ‘de biologie omarmd, blijkbaar zonder dat de psycholoog zich te kort voelt gedaan of zich miskend voelt’. Een van de auteurs, Frank Donker, benadrukt dat de ontwikkelingen in de biogenetica vooral ook kansen aan de psychologie geven. Hij citeert met instemming Albert Bandura (2001), die stelt dat ‘… psychology is the integrative discipline best suited to advance understanding of human adaptation and change. It is the discipline that uniquely encompasses the complex interplay between intrapersonal, biological, interpersonal, and sociocultural determinants of human functioning’.

Literatuur

  1. Bandura, A. (2001). The changing face of psychology at the dawning of a globalization era. Canadian Psychology, 42, 12-24.Google Scholar
  2. Nederlands Instituut van Psychologen (2002). Psychologie en biologie. Verstandshuwelijk of ware liefde? De Psycholoog, 37, 105-168.Google Scholar
  3. Rutter, M. (2000). Psychosocial influences: Critiques, findings, and research needs. Development and Psychopathology, 12, 375-405.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  4. Rutter, M. (2002). Nature, nurture, and development: From evangelism through science toward policy and practice. Child Development, 73, 1-21.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Hans M. Koot
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations