Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 1–11 | Cite as

Systemische profylaxe met antibiotica in de chirurgie

 • E. J. Vollaard
 • H. J. M. Joosten
 • N. F. Muller
Overzichtsartikelen

Samenvatting

In 1961 toondeBurke in dierexperimenten aan dat antibiotica een primaire wondinfectie slechts gunstig beÏnvloeden als zij vóór of kort na de bacteriële contaminatie worden toegediend. Het effect is optimaal als reeds tijdens de contaminatie een effectieve weefselconcentratie van het antibioticum bestaat.

Tijdens de operatie is de infectieweerstand sterk verlaagd, zodat dan een infectie kan worden veroorzaakt door een concentratie bacterieel inoculum dat daarvoor onder normale omstandigheden veel te klein zou zijn. De verlaging van de infectieweerstand houdt slechts aan tot enkele uren na de operatie. Profylactisch antibioticagebruik behoeft daarom slechts tot kort na de operatie te worden voortgezet.

Sinds 1969 is in een groot aantal klinische onderzoekingen duidelijk aangetoond dat kortdurend, peri-operatief, profylactisch antibioticagebruik een sterke vermindering van het wondinfectiepercentage kan geven. Profylactisch antibioticagebruik is daarom verantwoord als de hoogte van het infectierisico of de ernst van de mogelijke complicaties bepaalde (subjectieve) grenzen te boven gaan.

Risicofactoren voor het ontstaan van wondinfecties en de keuze van het te gebruiken antibioticum worden besproken.

Systemic prophylactic use of antibiotics in surgery

Abstract

In 1961Burke showed in animal experiments that antibiotics affect primary wound infections favourably only if they are administered before or shortly after the bacterial contamination. The effect is optimal if an effective tissue concentration does already exist during contamination.

Going the operation the infection resistance is strongly reduced, consequently an infection may be caused by then by an inoculum present in a rather low concentration, in any case lower than in normal circumstances the case would be. The reduced infection resistance lasts until only a few hours after operation. Prophylactic use of antibiotics therefore needs to be continued only until a short time after the final stage of the operation.

Since 1969 a great number of clinical trials have definitely shown that short term, peri-operative prophylactic use of antibiotics causes a strong reduction in the incidence of wound infections. Prophylactic use of antibiotics therefore is justified if the height of the infection risk or the danger of possible complications are outranging certain limits. These limits bear a subjective character, however.

The risk factors in the development of wound infections and the choice of the antibiotic are discussed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bartlett, J. S., e.a. (1978)New Engl. J. Med. 298, 1531–1534.CrossRefGoogle Scholar
 2. Burke, J. F. (1961)Surgery 50, 161–168; (1973)Am. Surg. 39, 6–11.PubMedGoogle Scholar
 3. Chodak, G. W. (1977)Arch. Surg. 112, 326–334.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Downing, R., e.a. (1976)Brit. J. Surg. 63, 664–665.PubMedGoogle Scholar
 5. Elek, S. D. (1956)Ann. New York Acad. Sci. 65, 85–90.CrossRefGoogle Scholar
 6. Feathers, R. S., e.a. (1977)Lancet II, 4–8.CrossRefGoogle Scholar
 7. Gallard, R. B., e.a. (1977)Lancet II, 1043–1045.CrossRefGoogle Scholar
 8. Goldman, D. A., e.a. (1977)J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 73, 470–479.Google Scholar
 9. Griffiths, D. A., e.a. (1976)Lancet II, 325–328.CrossRefGoogle Scholar
 10. Gutschik, E., O. B. Jepsen enI. Mortensen (1977)J. Infect. Disease 135, 832–836.CrossRefGoogle Scholar
 11. Keighley, M. R. B. (1977)Br. J. Surg. 64, 315–321.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Keighley, M. R. B., e.a. (1976)Brit. J. Surg. 63, 538–542.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Krizek, T. J., enM. C. Robson (1975)Surg. Clin. North. Am. 55, 1261–1269.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Kunin, C. M., e.a. (1977)J. Am. Med. Assoc. 237, 1003–1007.CrossRefGoogle Scholar
 15. Ledger, W. J., C. Gee enW. P. Lewis (1975)Am. J. Obstet. Gynecol. 8, 1038–1045.CrossRefGoogle Scholar
 16. Mcnerney, J. E. (1976)J. Am. Ped. Ass. 66, 840–846.Google Scholar
 17. Meares, E. M. (1975)Urology 6, 535–546.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Medical Letter (1977)19, 37–39.Google Scholar
 19. Polk, H. C., enJ. F. Lopez Mayor (1969)Surgery 66, 97–103.PubMedGoogle Scholar
 20. Reade, P. C. (1976)Drugs 12, 317.Google Scholar
 21. Rolinson, G. N., A. C. Macdonald enD. A. Wilson (1977)J. Antimicr. Chem. 3, 541–553.CrossRefGoogle Scholar
 22. Stone, H. H., e.a. (1976)Ann. Surg. 184, 443–452.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 23. Strachan, C. J. L., e.a. (1977)Brit. Med. J. I, 1254–1256.CrossRefGoogle Scholar
 24. Tengve, B., enJ. Kjellander (1978)J. Bone Joint Surg. 60, 97–99.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Willis, A. T., e.a. (1976)Brit. Med. J. I, 318–321; (1977)Ibidem I, 607–610.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • E. J. Vollaard
  • 1
 • H. J. M. Joosten
  • 2
 • N. F. Muller
  • 1
 1. 1.Apotheker Canisius-Wilhelmina ZiekenhuisNijmegen
 2. 2.Chirurg Canisius-Wilhelmina ZiekenhuisDeutschland

Personalised recommendations