Advertisement

Cultural Sociology in Poland

Living reference work entry
Part of the Springer Reference Sozialwissenschaften book series (SRS)

Zusammenfassung

The following outline of the history and achievements of Polish cultural sociology is merely a sketch of the developmental path of sociology in Poland, rather than a comprehensive picture. It shows that culturally oriented sociological research has a long tradition in Poland, upheld despite unfavorable factors that disrupted its continuity during World War II and the post-war period of communist rule, which ended in 1989. The article discusses the presence of the cultural approach in Polish sociology as a whole and the reasons for treating sociology of culture as a distinct subdiscipline from the 1960s onwards, as well as the complementary character and mutual influence of these two approaches.

Schlüsselwörter

Cultural Memory Culture and Society Polish Culturalistic Sociology Socio-Cultural Changes 

References

 1. Alexander Jeffrey, C. 2003. The meanings of social life. A cultural sociology. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 2. Archer, Margaret S. 1996. Culture and agency. The place of culture in social theory. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 3. Baudouin de Courtenay Jan. 1984. O języku polskim [On the Polish language]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 4. Bauman, Zygmunt. 1966. Kultura a społeczeństwo. Preliminaria [Culture and society. The preliminaries]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 5. Bauman, Zygmunt. 1999. Culture as Praxis. London: Sage.Google Scholar
 6. Bokszański, Zbigniew. 1997. Stereotypy a kultura [Stereotypes and culture]. Wrocław: Leopoldinum.Google Scholar
 7. Bokszański, Zbigniew. 2005. Tożsamości zbiorowe [Collective identities]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 8. Bystroń, Jan S. 1936. Kultura ludowa [Folk culture]. Warszawa: Nasza Księgarnia.Google Scholar
 9. Chałasiński, Józef. 1984. Młode pokolenie chłopów [The young generation of peasants], Bd. I-IV. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.Google Scholar
 10. Czarnowski, Stefan. 1956a. Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk, bohater narodowy Irlandii [The hero cult and its social basis. Saint Patrick, the national hero of Ireland]. In Dzieła [Works], eds. Nina Assorodobraj and Stanisław Ossowski, vol IV. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 11. Czarnowski, Stefan. 1956b. Kultura [Culture]. In Dzieła [Works], eds. Nina Assorodobraj and Stanisław Ossowski, vol I, 11–168. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 12. Czyżewski, Marek. 1997. W poszukiwaniu przyczyn prawicowego ekstremizmu. Analiza prasy [A search for the causes of right-wing extremism. A press analysis]. In Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego [Ritual chaos. A study of public discourse], eds. Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, and Andrzej Piotrowski, 338–374. Kraków: Wydawnictwo Aureus.Google Scholar
 13. Dulczewski, Zygmunt. 1992. Florian Znaniecki. Life and work. Poznań: Wydawnictwo NAKOM.Google Scholar
 14. Dyczewski, Leon. 1993. Trwałość kultury polskiej [The enduring character of Polish culture]. In Wartości w kulturze polskiej [Values in Polish culture], ed. Leon Dyczewski, 11–50, Lublin: Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza.Google Scholar
 15. Goćkowski, Janusz. 2000. Ludzie “systemu” i ludzie “problemu”. Wieczna wojna w teatrze życia naukowego [Men of the “system” and men of the “problem”. The constant war in the theater of scholarly life]. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia “Secesja”.Google Scholar
 16. Godlewski, Grzegorz, et al. 2013. Kulturologia polska XX wieku [Polish culturology of the 20th century]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 17. Gumplowicz, Ludwik. 1887. System socyologii [The system of sociology]. Warszawa: Spółka Nakładowa.Google Scholar
 18. Hałas, Elżbieta. 1991. Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego [Social meanings and social values. On the sociology of Florian Znaniecki]. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Google Scholar
 19. Hałas, Elżbieta. 2001a. How Robert M. MacIver was forgotten: Columbia and American sociology in a new light 1929–1950. Journal of the History of the Behavioral Sciences 1: 1–17.Google Scholar
 20. Hałas, Elżbieta. 2001b. Symbole w interakcji [Symbols in interaction]. Warszawa: Oficyna Naukowa.Google Scholar
 21. Hałas, Elżbieta. 2005. Constructing the identity of a Nation-State. Conflict over the preamble to the constitution of the Third Republic of Poland. Polish Sociological Review 1: 41–68.Google Scholar
 22. Hałas, Elżbieta. 2006a. Classical cultural sociology. Florian Znaniecki’s impact in a new light. Journal of Classical Sociology 3: 257–282.Google Scholar
 23. Hałas, Elżbieta. 2006b. Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń [Symbolic interactionism. The social context of meanings]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 24. Hałas, Elżbieta. 2007. Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej [Symbols and society. Sketches on interpretative sociology]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 25. Hałas, Elżbieta. 2010a. Towards the world culture society. Florian Znaniecki’s culturalism. Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.Google Scholar
 26. Hałas, Elżbieta. 2010b. Symbolic construction of “Solidarity”: The conflict of interpretations and the politics of memory. Polish Sociological Review 2: 219–232.Google Scholar
 27. Hałas, Elżbieta. 2011. Przeszłość i przyszła teraźniejszość: refleksyjna pamięć kulturowa [The past and the future present: reflexive cultural memory]. In Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przyszłości [Culture as memory. The posttraditional meaning of the future], ed. Elżbieta Hałas, 153–173. Kraków: NOMOS.Google Scholar
 28. Hałas, Elżbieta. 2015. Przez pryzmat kultury. Dylematy badań nad współczesnością [Through the prism of culture. The dilemmas of research on modernity]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 29. Hałas, Elżbieta. 2016. Through social values to the reinterpretation of sociology’s ethical neutrality. Sociologia e Politiche Sociali 1: 67–79.Google Scholar
 30. Jacyno, Małgorzata. 2007. Kultura indywidualizmu [The culture of individualism]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 31. Jawłowska, Aldona. 1975. Drogi kontrkultury [The paths of contrculture]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.Google Scholar
 32. Kaźmierska, Kaja. 1999. Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych [The war-time experiences of Poles and the shaping of ethnic identity]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Google Scholar
 33. Kaźmierska, Kaja. 2012. Biography and memory. The generational experience of the Shoah Survivors. Boston: Academic Studies Press.Google Scholar
 34. Kłoskowska, Antonina. 1974. Development of the concept of culture in Polish sociology. Dialectics and Humanism 4: 19–37.Google Scholar
 35. Kłoskowska, Antonina. 2005. Kultury narodowe u korzeni [At the roots of national cultures]. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.Google Scholar
 36. Kłoskowska, Antonina. 2007. Socjologia kultury [Sociology of culture]. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.Google Scholar
 37. Kojder, Andrzej. 2006. Leon Petrażycki’s Socio-legal ideas and their contemporary continuation. Journal of Classical Sociology 3: 333–358.CrossRefGoogle Scholar
 38. Kończał, Kornelia, and Joanna Wawrzyniak. 2011. Polskie badania pamięcioznawcze: tradycje, koncepcje, (nie)ciągłości [Polish research on memory: traditions, concepts, (dis)continuity]. Kultura i Społeczeństwo 4: 11–63.Google Scholar
 39. Korporowicz, Leszek. 2011. Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania [Cultural sociology. Continuations and searches]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 40. Krajewski, Marek. 2011. Instytucje kultury a uczestnicy kultury. Nowe relacje [Institutions of culture and participants in culture. New relations]. In Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury [Strategies for culture. Culture for development. Strategic management], ed. M. Sliwa, 26–37. Kraków: Małopolski Instytut Kultury.Google Scholar
 41. Krzywicki, Ludwik. 1974. Wędrówka idei [The migration of ideas]. In Dzieła [Works]. Szkice socjologiczne, part 1, ed. Henryka Hołda-Róziewicz, vol 9, 189–202. Warszawa: PWN.Google Scholar
 42. Kurczewska, Joanna. ed. 2000. Kultura narodowa i polityka [National culture and politics]. Warszawa: Oficyna Naukowa.Google Scholar
 43. Obrębski, Józef. 2007. Polesie [The Polesie region]. Warszawa: Oficyna Naukowa.Google Scholar
 44. Ossowska, Maria. 1966. Podstawy nauki o moralności [An introduction to science of morality]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 45. Ossowska, Maria. 1986. Etos rycerski i jego odmiany [The chivalric ethos and its variants]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 46. Palska, Hanna. 2002. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych [Poverty and affluence. New lifestyles in Poland at the end of the 1990s]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Google Scholar
 47. Pawełczyńska, Anna. 1973. Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia [Values and violence in Auschwitz: a sociological analysis]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 48. Piotrowski, Andrzej. 1997. Tożsamość zbiorowa jako temat dyskursu polityki. Dwa przemówienia parlamentarne - analiza przypadku [Collective identity as a subject of political discourse. Two parliamentary speeches - a case analysis]. In Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego [Ritual chaos. A study of public discourse], eds. Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, and Andrzej Piotrowski, 187–224. Kraków: Wydawnictwo Aureus.Google Scholar
 49. Siciński, Andrzej. 2002. Styl życia, kultura, wybór: szkice [Lifestyle, culture, choice: sketches]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Google Scholar
 50. Szacka, Barbara. 2006. Czas przeszły, pamięć, mit [The past tense, memory, myth]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 51. Szacki, Jerzy. 1986. Znaniecki. Warszawa: Wiedza Powszechna.Google Scholar
 52. Szacki, Jerzy. 1995. Sto lat socjologii polskiej: od Supińskiego do Szczepańskiego [One hundred years of Polish sociology: From Supiński to Szczepański]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 53. Szacki, Jerzy. 2000. Spotkania z utopią [Meeting the utopia]. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.Google Scholar
 54. Szpociński, Andrzej, and Piotr Kwiatkowski. 2006. Przeszłość jako przedmiot przekazu [The past as the subject of accounts]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 55. Sztompka, Piotr. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa [Trust. The foundation of society]. Kraków: ZNAK.Google Scholar
 56. Tarkowska, Elżbieta. 1992. Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje [Time in the life of Poles. Research results, hypotheses, impressions]. Warszawa: IFiS PAN.Google Scholar
 57. Tyszka, Andrzej. 1971. Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia [Participation in culture. On the diversity of lifestyles]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 58. Tyszka, Andrzej. 1993. Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna – studia i szkice [Culture is a cult of values. Social axiology – studies and sketches]. Lublin: Norbertinum.Google Scholar
 59. Znaniecki, Florian. 1919. Cultural reality. Chicago: The University of Chicago Press.Google Scholar
 60. Znaniecki, Florian. 1952. Cultural sciences, their origin and development. Urbana: University of Illinois Press.Google Scholar
 61. Znaniecki, Florian. 2001. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości [Contemporary people and the civilization of the future]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of SociologyUniversity of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations