Advertisement

Health System in the Netherlands

 • Madelon KronemanEmail author
 • Willemijn Schäfer
Reference work entry
Part of the Health Services Research book series (HEALTHSR)

Abstract

A lengthy process of policy efforts to reform the health-care system and to introduce managed competition into the system resulted in the new Health Insurance Act (Zorgverzekeringswet) in 2006. A single compulsory health insurance scheme was introduced, and managed competition for providers and insurers became a major driver in the health-care system. This has meant fundamental changes in the roles of patients, insurers, providers, and the government. Insurers negotiate with providers on price and quality, and patients choose the provider they prefer and join a health insurance policy of their choice. The system of managed competition is currently in place for the curative health-care sector and part of the mental health-care sector (ambulatory mental care and institutional mental health care up to 1 year). Since 2006, the role of the national government has changed from directly steering the system to safeguarding the proper functioning of the health-care markets. Long-term care (nursing care and long-term mental care) is regulated by the Long-term Care Act (Wet landurige zorg) and the Social Support Act (Wet maatschappelijke ondersteuning). During the past decade, social support for disabled and chronically ill and several forms of home care were already transferred to municipalities.

General practice plays a central role in the Dutch health-care system. All citizens are listed with a general practitioner (GP) or GP practice. GPs serve as gatekeepers: patients have to visit their GPs first for their health complaints and only upon referral they can go to a medical specialist. Furthermore, compared to other countries, the relative number of nurses is high.

Dutch citizens are on average very satisfied with their health-care providers, and the accessibility of the health-care system is excellent. However, so far, the Netherlands has not been successful in curbing the growth on health-care expenditure. The government tries to control costs in several ways, for instance, by increasing the compulsory deductible.

Abbreviations

GDP

Gross domestic product

GP

General practitioner

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

References

 1. Brouwer WBF. Met het oog op gepaste zorg, Deel I: Over-, onder en gepaste consumptie in de zorg vanuit economisch perspectief [With a view to suitable care, part I: over-, under- and suitable consumption of care from economic perspective]. Zoetermeer: Council for Public Health and Health Care (RVZ); 2004.Google Scholar
 2. Cardol M, Van Dijk L, De Jong JD, De Bakker D, Westert GP.Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: huisartsenzorg: wat doet de poortwachter? [Dutch National Study of General Practice: GP care: activities of the gate-keeper]. Utrecht: NIVEL; 2004.Google Scholar
 3. Centraal Bureau voor de Statistiek. Regionale Kerncijfers Nederland [Regional core statistics the Netherlands]. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70072NED&D1=286-288&D2=0,2,10,31,62,84,135&D3=11-13&VW=T. 26 Aug 2009. Centraal Bureau voor de Satistiek. 28 Aug 2009.
 4. Centraal Bureau voor de Statistiek. Stijging zorguitgaven vooral door toename volume [Increase healthcare expenditure mainly due to increase in volume]. 3 Jan 2013a and 15 Oct 2013a.Google Scholar
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitgaven aan zorg met 3,7 procent gestegen [Health expenditure increased with 3.7 percent]. 16 May 2013b and 15 Oct 2013b.Google Scholar
 6. Damman OC, Hendriks M, Rademakers J, Spreeuwenberg P, Delnoij DMJ, Groenewegen PP. Consumers’ interpretation and use of comparative information on the quality of health care: the effect of presentation approaches. Health Expect. 2012;15(2):197–211.CrossRefGoogle Scholar
 7. Dautzenberg M, Weenink J-W, Faber M, Ouwens M. Kiezen borstkankerpatienten voor kwaliteit? [Do breast cancer patients choose for quality]. Nijmegen: IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare; 2012.Google Scholar
 8. Editorial Office Nursing. Verpleegkundig specialist mag medicatie voorschrijven [Specialist nurses allowed to presribe medicines]. Nursing, Tijdschrift voor verpleegkundigen. 2 Nov 2011.Google Scholar
 9. Houben-van Herten M, Te Riele S. Vrijwillige inzet [Volunteers]. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2011.Google Scholar
 10. KNMG. Aantal geregistreerde specialisten/proefielartsen op 31 december van het jaar [Number of registered medical specialists per December 31]. 11 Jan 2013 and 10 Oct 2013.Google Scholar
 11. Kooiker J, De Klerk M, Ter Berg J, Schothorst Y. Meebetalen aan de zorg. Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg [Co-paying in health care. Dutch citizens about solidarity and affordability of health care]. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau; 2012.Google Scholar
 12. Ministry of Foreign Affairs. About the Netherlands. 2013. 10 Oct 2013.Google Scholar
 13. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Gezonde zorg. Brancherapport algemene ziekenhuizen 2012 [Healthy care. Branche report general acute care hospitals 2012]. Utrecht/Den Haag: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen/SiRM; 2012.Google Scholar
 14. Nederlandse Zorgautoriteit [Dutch Healthcare Authority]. Tariefbeschikking [Tariff decision]. TB/CU-7023-01; volgnr. 29. 16 Dec 2011.Google Scholar
 15. Nederlandse Zorgautoriteit [Dutch Healthcare Authority]. Marktscan huisartsenzorg. Weergave van de markt tot en met 2011 [Market scan GP care. Overview of the market up and until 2011]. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit; 2012.Google Scholar
 16. Nederlandse Zorgautoriteit [Dutch Healthcare Authority]. Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt. Weergave van de markt 2009–2013 [Market scan and policy brief Health insurance market. Overview of the market 2009–2013]. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit; 2013.Google Scholar
 17. Nederlandse Zorgautoriteit [Dutch Healthcare Authority] & DBC-onderhoud. Toelichting op de honorariumberkening DBC-zorgproducten [Explanatory note to the calculation of the tariffs for medical specialists in DBC care products]. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit; 2012.Google Scholar
 18. OECD. OECD health data. 2013. 9 Sept 2013.Google Scholar
 19. Oelen M. Meer verpleegkundigen willen medicatie voorschrijven [More nurses would like to prescribe medicines]. Nursing, Tijdschrift voor verpleegkundigen. 25 Apr 2013 and 10 Oct 2013.Google Scholar
 20. Oudijk D, De Boer A, Woittiez I, Timmermans J, De Klerk M. Mantelzorg uit de doeken [Informal care explained]. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau; 2010.Google Scholar
 21. Reitsma M, Brabers A, Masman W, De Jong J. De kiezende burger [The choosing citizen]. Utrecht: NIVEL; 2012.Google Scholar
 22. Roos AF, Schut FT. Evaluatie aanvullende en collectieve ziektekostenverzekeringen 2009 [Evaluation of VHI and collective health insurances 2009]. Rotterdam: Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (Erasmus MC) Erasmus Universiteit Rotterdam; 2009.Google Scholar
 23. Schäfer W, Kroneman M, Boerma W, Van den Berg M, Westert G, Devillé W, Van Ginneken E. The Netherlands health system review. Health Syst Transit. 2010;12(1):1–228.Google Scholar
 24. Statistics Netherlands. Gezondheid en zorg in cijfers 2012 [Health and healthcare in figures 2012]. Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2012.Google Scholar
 25. Statistics Netherlands. Statline. 2013. 15 Sept 2013.Google Scholar
 26. Ten Hove M, Van Hilten O, Berger-van Sijl M, Mets-op’t Land JM. Zorgthermometer. Verzekerden in beweging [Care monitor. Insured on the move]. Utrecht: Vektis; 2012.Google Scholar
 27. Van Hassel DTP, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van huisartsen. Peiling 2012 [Figures from the GP registry 2012]. Nivel: Utrecht; 2013.Google Scholar
 28. World Health Organisation. European health for all database. 2013. World Health Organisation.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Netherlands Institute of Health Services Research (NIVEL)UtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations