Resedine

Reference work entry

References

  1. 1.
    K.L. Lutfullin, M.M. Tadzhibaev, U.A. Abdullaev, V.M. Malikov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 12, 559 (1976)CrossRefGoogle Scholar
  2. 2.
    M.M. Tadzhibaev, Author’s Abstract of Candidate’s Dissertation, Tashkent, 1978Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations