Ergometrine

Reference work entry

References

 1. 1.
  A.N. Ban’kovskaya, A.I. Ban’kovskii, Trudy VILAR, Lekarstvennye rasteniya 15, 368 (1969)Google Scholar
 2. 2.
  A.N. Ban’kovskaya, V.I. Sheichenko, A.I. Ban’kovskii, L.D. Vechkanova, V.S. Kabanov, Chem. Nat. Comp. 9, 139 (1973)CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  H. Potter, M. Hulm, S. Schumann, J. Chromatogr. 319, 440 (1985)CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  F.S. Sadritdinov, A.G. Kurmukov, The Pharmacology of the Plant Alkaloids and Their Use in Medicine [in Russian] (UzSSR, Tashkent, 1980), p. 109Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations