Elegantine

Reference work entry

References

 1. 1.
  A.M. Khashimov, L.S. Smirnova, S.F. Matkhalikova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 4, 310 (1968)CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  L.S. Smirnova, A.M. Khashimov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 5, 56 (1969)CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  I.D. Sham’yanov, N.D. Abdullaev, G.P. Sidyakin, K. Taizhanov, Khim. Prirod. Soedin. 667 (1981)Google Scholar
 4. 4.
  Kh.U. Aliev, Farmakologiya alkaloidov i serdechnykh glikozidov (FAN, Tashkent, 1971), p. 195Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations