Thermopsamine

Reference work entry

References

  1. 1.
    V.I. Vinogradova, S. Iskandarov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 7, 440 (1971)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations