Sophoranol

Reference work entry

References

 1. 1.
  A.M. Abdel’-Baki, K.F. Blinova, Khim. Prirod. Soedin. 427 (1980)Google Scholar
 2. 2.
  F. Bohlmann, D. Rahtz, C. Arndt, Chem. Ber. 91, 2189 (1958)CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  F. Wiewiorowski, F. Galinovsky, M.D. Brateck, Monatsh. Chem. 88, 663 (1957)CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  A.S. Sadykov, Kh.A. Aslanov, Yu.K. Kushmuradov, Alkaloids of the Quinolizidine Series [in Russian] (Nauka, Moscow, 1975), p. 217Google Scholar
 5. 5.
  R. Negrete, B.K. Cassels, G. Eckhardt, Phytochemistry 22, 2069 (1983)CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  S. Ohmiya, K. Higashiyama, H. Otomasu, I. Murakoshi, J. Haginiwa, Phytochemistry 18, 645 (1979)CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  A.S. Sadykov, Izv. AN SSSR, Ser. Khim. 2432 (1983)Google Scholar
 8. 8.
  F. Bohlmann, R. Zeisberg, Chem. Ber. 108, 1043 (1975)CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  A. Ueno, K. Morinaga, S. Fukushima, S. Okuda, Chem. Pharm. Bull. 26, 1832 (1978)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations