Sophoramine

Reference work entry

References

 1. 1.
  A.P. Orekhov, Chem. Pharm. Prom. (5), 10 (1934)Google Scholar
 2. 2.
  W. Comin, V. Deulofeu, Aust. J. Chem. 12, 462 (1959)CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  T.E. Monakhova, O.N. Tolkachev, V.S. Kabanov, M.E. Perel’son, N.F. Proskurnina, Chem. Nat. Comp. 10, 477 (1974)CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Yu.K. Kushmuradov, F.Sh. Eshbaev, A.K. Kasymov, S. Kuchkarov, Chem. Nat. Comp. 15, 306 (1979)CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  X. Chen, C.Q. Yi, X.Q. Yang, X. Wang, J. Chromatogr. B 812, 149 (2004)Google Scholar
 6. 6.
  M.P. Bichkhanov, B.-D.V. Badyaraev, T.E. Monakhova, E.A. Trutneva, O.N. Tolkachev, Rast. Res. 26, 387 (1990)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations