Leontismine

Reference work entry

References

  1. 1.
    E.G. Tkeshelashvili, S. Iskandarov, K.S. Mudzhiri, S.Yu. Yunusov, Soobshch. AN GSSR 69(2), 357 (1973)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations