Leontine

Reference work entry

References

 1. 1.
  T.F. Platonova, Zh. Obshch. Khim. 26, 283 (1956)Google Scholar
 2. 2.
  F. Rul’ko, N.F. Proskurnina, Zh. Obshch. Khim. 31, 308 (1961)Google Scholar
 3. 3.
  J. Holubek, O. Strouf, Spectral Data and Physical Constants of Alkaloids (Prague Publishing House, Czechoslovak Academy of Sciences, Heyden & Son Ltd, London, 1966), 2, No. 354Google Scholar
 4. 4.
  S. Iskandarov, Ya.V. Rashkes, D.D. Kamalitdinov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 5, 282 (1969)CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  S. Iskandarov, D.D. Kamalitdinov, M.R. Yagudaev, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 7, 165 (1971)CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  M. Shamma, D.M. Hindenlang, Carbon-13 NMR Shift Assignments of Amines and Alkaloids (Plenum Press, NewYork/London, 1979), No. 195CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 596 (1996)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations