Leontalbine

Reference work entry

References

 1. 1.
  S. Iskandarov, R.N. Nuriddinov, S.Yu. Yunusov, DAN UzSSR (12), 32 (1964)Google Scholar
 2. 2.
  S. Iskandarov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 4, 90 (1968)CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Akhmedzhanovz, V.I. Vinogradova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 596 (1996)CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  A. Zunnunzhanov, S. Iskandarov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 10, 371 (1974)CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  A. G. Kurmukov, M. B. Sultanov, DAN UzSSR, (12), 26 (1965)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations