Advertisement

Leontalbamine

Reference work entry

Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Quinolizidine Alkaloids

Biological sources: Leontice alberti

C15H24N2O2: 264.1838

Mp: 195°C, 287°C (methiodide) [1]

[α]D −93° [1]

Solubility: very sol. CHCl3, Me2CO, EtOH, MeOH, Et2O; spar. sol. pet. ether [1]

UV: 220(3.40) [1]

IR: 3390, 2800–2700, 1640 1440, 1490 [1]

MSm/z: 264(M+, 2), 263(2), 249(2), 246(90), 245(100), 218(47), 204(19), 190(20), 188(17), 177(11), 162(5), 150(5), 136(5), 122(5), 109(3), 98(5), 97(3), 96(6), 83(4), 55(8) [2]

1H NMR: 5.20(OH) [2]

References

  1. 1.
    S. Iskandarov, Author’s Abstract of Doctoral Dissertation, Tashkent, 1973Google Scholar
  2. 2.
    R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 596 (1996)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations