Isosophoridine

Reference work entry

References

 1. 1.
  F. Rul’ko, Zh. Obshch. Khim. 32, 1635 (1962)Google Scholar
 2. 2.
  S. Iskandarov, Ya.V. Rashkes, D.D. Kamalitdinov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 5, 282 (1969)CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  A.S. Sadykov, Izv. AN SSSR Ser. Khim. 2432 (1983)Google Scholar
 4. 4.
  B.T. Ibragimov, S.A. Talipov, G.M. Tishchenko, Yu.K. Kushmuradov, T.F. Aripov, Chem. Nat. Comp. 15, 515 (1979); B.T. Ibragimov, G.N. Tishchenko, S.A. Talipov, Yu.K. Kushmuradov, T.F. Aripov, Chem. Nat. Comp. 17, 340 (1981)CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  B.T. Ibragimov, G.N. Tishchenko, Yu.K. Kushmuradov, S.A. Talipov, T.F. Aripov, Chem. Nat. Comp. 18, 66 (1982)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations