Goebeline (artefact)

Reference work entry

References

 1. 1.
  Ya.I. Pakanaev, A.S. Sadykov, Zh. Obshch. Khim. 31, 2428 (1961)Google Scholar
 2. 2.
  S. Iskandarov, B. Sadykov, Ya.V. Rashkes, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 8, 340 (1972)CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  A.S. Sadykov, Kh.A. Aslanov, Yu.K. Kushmuradov, Alkaloids of the Quinolizidine Series [in Russian] (Nauka, Moscow, 1975), p. 136Google Scholar
 4. 4.
  A.S. Sadykov, Izv. AN SSSR Ser. Khim. 2432 (1983)Google Scholar
 5. 5.
  B. Sadykov, S. Iskandarov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 11, 635 (1975)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations