Darvasamine

Reference work entry

References

 1. 1.
  A. Zunnunzhanov, S. Iskandarov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 7, 838 (1971)CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  A. S. Sadykov, Izv. AN SSSR Ser. Khim. 2432 (1983)Google Scholar
 3. 3.
  B.T. Ibragimov, G.N. Tishchenko, Yu.K. Kushmuradov, S.A. Talipov, T.F. Aripov, Chem. Nat. Comp. 18, 66 (1982). revCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  A. Zunnunzhanov, S. Iskandarov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 10, 371 (1974)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations