Advertisement

Alpine

Reference work entry

Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Quinolizidine Alkaloids

Biological sources: Thermopsis alpina

C15H24N2O2: 264.1838

Mp: 135–137°C (petr. ether) [1]

IR: 3300, 2800–2600, 1630, 1470, 1450, 1420 [1]

MSm/z: 264(M+, 5), 246(52), 136, 122, 98(100), 84 [1]

References

  1. 1.
    R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 216 (1996)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations