Allylaloperine

Reference work entry

References

  1. 1.
    O.N. Tolkachev, T.E. Monakhova, V.I. Sheichenko, V.S. Kabanov, O.G. Fesenko, N.F. Proskurnina, Chem. Nat. Comp. 11, 29 (1975)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations