Natural Compounds

2013 Edition
| Editors: Shakhnoza S. Azimova, Ashraf I. Saidkhodzhaev

Plagiochila trabeculata Steph.

Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0539-9_1633

Family: Plagiochilaceae

2α-ACETOXY-2β,3-EPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDRA-3,10(14)-DIENE [1]

11β-ACETOXY-1β(H)-GYMNOMITR-10(15)-EN-9-ONE (9-OXOGYMNOMITRYL ACETATE) [2]

11β-ACETOXY-9α-HYDROXY-1β(H)-GYMNOMITR-10(15)-ENE (9α-HYDROXY-GYMNOMITRYL ACETATE) [2]

11β-CINNAMOYLOXY-9α-HYDROXY-1β(H)-GYMNOMITR-10(15)-ENE (9α-HYDROXYGYMNOMITRYL CINNAMATE) [2]

References

  1. 1.
    Y. Asakawa, H. Inoue, M. Toyota, T. Takemoto, Phytochemistry 19(12), 2623 (1980)Google Scholar
  2. 2.
    M. Toyota, F. Nagashima, Y. Asakawa, Phytochemistry 27(7), 2161 (1988)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013