Natural Compounds

2013 Edition
| Editors: Shakhnoza S. Azimova, Ashraf I. Saidkhodzhaev

Plagiochilamagna

Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0539-9_1627

Family: Plagiochilaceae

2α-ACETOXY-2β,3-EPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENRA-3,10(14)-DIENE [1]

2α,15-DIACETOXY-2β,3;10β,14β-DIEPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDRA-3-ENE (ACETATE OF PLAGIOCHILINE I; PLAGIOCHILINE A) [1]

2α,15-DIACETOXY-2β,3-EPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDRA-3,10(14)-DIENE ((+)-OVALIFOLIENE; OXAPLAGIOCHENE A; PLAGIOCHILINE C) [1]

2α,15-DIACETOXY-2β,3-EPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDRA-3,9-DIEN-14-AL ((+)-OVALIFOLIENAL) [1]

2α,13,15-TRIACETOXY-2β,3;10β,14β-DIEPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDR-3-ENE ((+)-PLAGIOCHILINE B; 13-ACETOXY, ACETATE OF PLAGIOCHILINE I) [1]

References

  1. 1.
    Y. Asakawa, H. Inoue, M. Toyota, T. Takemoto, Phytochemistry 19(12), 2623 (1980)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013