Natural Compounds

2013 Edition
| Editors: Shakhnoza S. Azimova, Ashraf I. Saidkhodzhaev

Plagiochila fruticosa Mitt.

Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0539-9_1625

Family: Plagiochilaceae

2α-ACETOXY-2β,3-EPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENRA-3,10(14)-DIENE [1]

2α,15-DIACETOXY-2β,3;10β,14β-DIEPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDRA-3-ENE (ACETATE OF PLAGIOCHILINE I; PLAGIOCHILINE A) [2]

2α,15-DIACETOXY-2β,3-EPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDRA-3,10(14)-DIENE ((+)-OVALIFOLIENE; OXAPLAGIOCHENE A; PLAGIOCHILINE C) [2]

2α,13,15-TRIACETOXY-2β,3;10β,14β-DIEPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDR-3-ENE ((+)-PLAGIOCHILINE B; 13-ACETOXY, ACETATE OF PLAGIOCHILINE I) [2]

References

  1. 1.
    Y. Asakawa, H. Inoue, M. Toyota, T. Takemoto, Phytochemistry 19(12), 2623 (1980)Google Scholar
  2. 2.
    Y. Asakawa, M. Toyota, T. Takemoto, I. Kubo, K. Nakanishi, Phytochemistry 19(10), 2147 (1980)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013