Natural Compounds

2013 Edition
| Editors: Shakhnoza S. Azimova, Ashraf I. Saidkhodzhaev

Plagiochila asplenioides (L.) Dumort.

Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0539-9_1621

Family: Plagiochilaceae

2α-ACETOXY-2β,3-EPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENRA-3,10(14)-DIENE [1]

2α,12-DIACETOXY-2β,3;13α,15-DIEPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDR-3-EN-10-OL (PLAGIOCHILINE F) [2]

2α,15-DIACETOXY-2β,3;10β,14β-DIEPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDRA-3-ENE (ACETATE OF PLAGIOCHILINE I; PLAGIOCHILINE A) [1]

2α,15-DIACETOXY-2β,3-EPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-SECO-AROMADENDRA-3,10(14)-DIENE ((+)-OVALIFOLIENE; OXAPLAGIOCHENE A; PLAGIOCHILINE C) [2]

2α,15-DIACETOXY-2β,3-EPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDRA-3,9-DIEN-14-AL ((+)-OVALIFOLIENAL) [1]

2α,13,15-TRIACETOXY-2β,3;10β,14β-DIEPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDR-3-ENE ((+)-PLAGIOCHILINE B; 13-ACETOXY, ACETATE OF PLAGIOCHILINE I) [1]

2α,12,13,15-TETRAACETOXY-2β,3;10α,14α-DIEPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDR-3-ENE (PLAGIOCHILINE E) [2]

2α,12,13,15-TETRAACETOXY-2β,3;10β,14β-DIEPOXY-1α,5α,6β,7β(H)-2,3-seco-AROMADENDR-3-ENE (PLAGIOCHILINE D) [2]

References

  1. 1.
    Y. Asakawa, H. Inoue, M. Toyota, T. Takemoto, Phytochemistry 19(12), 2623 (1980)Google Scholar
  2. 2.
    Y. Asakawa, M. Toyota, T. Takemoto, C. Suire, Phytochemistry 18(8), 1355 (1979)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013