Natural Compounds

2013 Edition
| Editors: Shakhnoza S. Azimova, Ashraf I. Saidkhodzhaev

Vernonia sutherlandii Harv.

Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0539-9_1602

Family: Asteraceae

12-ACETOXY-α-BERGAMOTENE [1]

12-ACETOXY-α-SANTALENE [1]

References

  1. 1.
    F. Bohlmann, C. Scheidges, L.N. Misra, J. Jakupovic, Phytochemistry 23(8), 1795 (1984)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013