Natural Compounds

2013 Edition
| Editors: Shakhnoza S. Azimova, Ashraf I. Saidkhodzhaev

Senecio deltoides Less.

Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0539-9_1543

Family: Asteraceae

9β-ANGELOYLOXY-10α-(2″,3″-EPOXY-ANGELOYLOXY)-2,7-CHIMACHALADIEN-4-ONE (9-ANGELOYL-10-(2′,3′-EPOXY-2′-METHYLBUTYROYL)-CINAGLABRONE) [1]

9β,10α-DIANGELOYLOXY-2,7-CHIMACHALADIEN-4-ONE (9,10-DIANGELOYL CINAGLABRONE) [1]

References

  1. 1.
    F. Bohlmann, W.-R. Abraham, Phytochemistry 17(9), 1629 (1978)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013