Natural Compounds

2013 Edition
| Editors: Shakhnoza S. Azimova, Ashraf I. Saidkhodzhaev

Pluchea foetida (L.) DC.

Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0539-9_1520

Family: Asteraceae

3α-ANGELOYLOXY-4α-HYDROXY-5α(H)-EUDESM-7(11)-EN-8-ONE [1]

3α-(2′,3′-EPOXY-ANGELOYLOXY)-4α-HYDROXY-EUDESM-7(11)-EN-8-ONE (CUAUHTEMON-3-(2,3-EPOXY-2,3-DIHYDROANGELIKATE); (3S,4R,5S,10S,2′R,3′R)-3-O-[2,3-EPOXY-2-METHYLBUTYROYL]CUAUHTEMONE) [1]

4α-ACETOXY-3α-(2′,3′-EPOXY-ANGELOYLOXY)-5α(H)-EUDESM-7(11)-EN-8-ONE [1]

4α-ACETOXY-3α-(2′,3′-EPOXY-ANGELOYLOXY)-11-HYDROXY-5α(H)-EUDESM-6-EN-8-ONE (4-EPIARGUTICININ; 4α-ACETOXY-3α-[2-METHYL-2,3-EPOXY-BUTYROYLOXY]-11-HYDROXY-6,7-DEHYDROEUDESMAN-8-ONE) [1]

References

  1. 1.
    F. Bohlmann, P.K. Mahanta, Phytochemistry 17(7), 1189 (1978)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013