Natural Compounds

2013 Edition
| Editors: Shakhnoza S. Azimova, Ashraf I. Saidkhodzhaev

Ferulago antiochia O. Saya et M. Miski

Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0539-9_1439

Family: Apiaceae

8α-BENZOYLOXY-1α,5β,6α,7α(H)-AROMADENDR-10(14)-EN-4β-OL (8α-BENZOYLOXYSPATHULENOL) [1]

References

  1. 1.
    M. Miski, H.A. Moubasher, T.J. Mabry, Phytochemistry 29(3), 881 (1990)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013