Natural Compounds

2013 Edition
| Editors: Shakhnoza S. Azimova, Ashraf I. Saidkhodzhaev

Ferula xeromorpha Korov.

Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0539-9_1438

Family: Apiaceae

4α-VANILLOYLOXY-2-HIMACHALEN-7β-OL (XEROFERIN) [1]

References

  1. 1.
    K. Bizhanova, A.I. Saidkhodzjaev, V.M. Malikov, Chem. Nat. Comp. 14, 499 (1978)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013