Natural Compounds

2013 Edition
| Editors: Shakhnoza S. Azimova, Ashraf I. Saidkhodzhaev

Ferula microcarpa Korov.

Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0539-9_1437

Family: Apiaceae

8α-(4′-HYDROXY-BENZOYLOXY)-5α,7α(H)-GUAIA-3,1(10)-DIENE (MICROFERIN) [1]

8α-ISOVANILLOYLOXY-5α,7α(H)-GUAIA-1(10),3-DIENE (MICROFERININ) [1]

References

  1. 1.
    L.A. Golovina, T.Kh. Khasanov, A.I. Saidkhodzjaev, V.M. Malikov, U. Rakhmankulov, Chem. Nat. Comp. 14, 487 (1978)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013