Natural Compounds

2013 Edition
| Editors: Shakhnoza S. Azimova, Ashraf I. Saidkhodzhaev

Ferula karakalensis Korov.

Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0539-9_1436

Family: Apiaceae

8α-(4′-HYDROXY-BENZOYLOXY)-5α,6α,7α(H)-GUAI-1(10)-ENE-4β,6β-DIOL (KARAFERIN) [1]

8α-ISOVANILLOYLOXY-5α,6α,7α(H)-GUAIA-1(10)-EN-4β,6β-DIOL (KARAFERININ) [1]

References

  1. 1.
    A.I. Saidkhodzjaev, V.M. Malikov, M.G. Pimenov, Chem. Nat. Comp. 29, 187 (1993)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013