Hypogonadotropic Hypogonadism

Reference work entry

Synonyms

Secondary Hypogonadism

Definition

Hypogonadism resulting from hypothalamic or pituitary defects are termed Hypogonadotropic Hypogonadism, secondary hypogonadism or central hypogonadism. Examples of hypothalamic defects include the Kallmann syndrome. Examples of Pituitary defects include hypopituitarism.

Keywords

Public Health Social Policy Hypogonadotropic Hypogonadism Kallmann Syndrome Secondary Hypogonadism 

Copyright information

© Springer Science+Business Media LLC 2010

Personalised recommendations