Advertisement

Language of Rusyns in Slovakia: Controversies, Vagaries, and Rivalry of Codification Discourses

Reference work entry
 • 19 Downloads

Abstract

Slovakia is a rather young country in Central Europe that was established on 1st January 1993 after the peaceful division of Czechoslovakia. The development of national and language structure of the population in Slovakia is closely related to the changing geopolitical, social, and cultural context. One consequence of this complicated history is a relatively high degree of language diversification. The territory of current Slovakia was a part of the Hungarian Kingdom up to 1918. After World War I, Slovakia became part of Czechoslovakia. During the World War II period (1939–1945), the southern part of Slovak territory was occupied by Hungary, and the rest of the area was established as the Slovak state under the influence of Nazi Germany. After the World War II, Slovakia was part of Czechoslovakia once again up to 1992. This period was mostly connected with totalitarian communist regime (1948–1989). Sociopolitical and economic changes that began in 1989 created a new situation for national and language minority development. The restoration of political freedom and plurality led to emancipation of minority languages and cultures. Slovakia has several minority languages. According to the population census in 2011, Slovak language as a mother tongue was declared by 78.6% of Slovak citizens. The most important minority languages declared as a mother tongue are Hungarian (9.4%), Romany (2.3%), Rusyn/Ruthenian (1%), Czech (0.65%), Ukrainian (0.1%), and German (0.1%). There are also groups with Polish, Croatian, Bulgarian, and other mother tongues in Slovakia. Our chapter deals with the Ruthenian/Rusyn language, which codification was very long and complicated process.

Keywords

Post-socialist transition Minorities Language development National structure of population Language structure of population Ruthenians/Rusyns, Slovakia 

Notes

Acknowledgments

This chapter was supported by the Slovak Research & Development Agency under contract No. APVV-15-0306 and the Scientific Grant Agency of the Slovak Republic under contract No. VEGA 1/0049/18.

Publisher’s note: Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

References

 1. Bača, J., Vanat, I., Kovač, F., Čuma, A., & Štec, M. (1992). Do sučasnych problem našoho kuľturno-nacionaľnoho žytta. Nove žyttja, č. 24, pp. 1–12.Google Scholar
 2. Baumgartner, F., & Gajdoš, M. (2002). Kotázkam etnickej identity Rusínov. In Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku (pp. 17–33). Prešov: Róbert Vico.Google Scholar
 3. Beňušková, Z. (2006). Reoptanti zo severovýchodného Slovenska. Etnologické rozpravy, 13(2), 13–27.Google Scholar
 4. Benža, M., Kusendová, D., Majo, J., & Tišliar, P. (2015). Národnostný atlas Slovenska (Vol. 57). Bratislava: Dajama.Google Scholar
 5. Botík, J. (2007). Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov (Vol. 232). Bratislava: Lúč.Google Scholar
 6. Čižmárová, M. (2013). Výskum ukrajinských rusínskych nárečí východného Slovenska so zreteľom na lingvistickú geografiu. In Jazyk je zázračný organizmus… Metamorfózy jazyka a jazykovedy: zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti jeho životného jubilea (pp. 263–275). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.Google Scholar
 7. Danilák, M. (2006). Národné obrodenie Rusínov. In A. Duleba, J. Hlavinka, S. Konečný, J. Lipinský (eds.), Rusíni – história, súčasnosť a perspektívy (pp. 15–20). Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.Google Scholar
 8. Dudášová-Kriššáková, J. (2015). Vývin rusínskeho jazyka a dialektológia (286p.). Prešov: Prešovská univerzita, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry.Google Scholar
 9. Gajdoš, M. (2004). Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procese transformácie spoločnosti (stav výskumu). In Š. Šutaj (Ed.), Národ a národnosti. Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy (pp. 147–159). Prešov: Universum.Google Scholar
 10. Gajdoš, M., & Konečný, S. (2005). Rusínska a ukrajinská menšina v národnostnej politike Slovenska po roku 1989. In Š. Šutaj (Ed.), Národnostná politika na Slovensku po r. 1989. (pp. 109–120). Prešov: Universum.Google Scholar
 11. Gajdoš, M., Homišinová, M., Konečný, S., Baumgartner, F., Frankovský, M., & Šutaj, Š. (2001). Rusíni na Slovensku na konci 20. storočia: K vybraným výsledkom historicko – sociologického výskumu v roku 2000 (148p.). Prešov: Universum.Google Scholar
 12. Haraksim, Ľ. (1997). Rusínska identita a emancipácia na východnom Slovensku. In Střední Evropa a Podkarpatská Rus (pp. 67–72). Praha: Edice Podkarpatská Rus.Google Scholar
 13. Haraksim, Ľ. (2004). Rusofilstvo a ukrajinofilstvo Rusínov východného Slovenska a Zakarpatska na rozhraní 19. a 20. storočia. In M. Kaľavský & M. Priečko (Eds.), Súčasné prezentácie rusínskej identity (od akceptácie po emancipáciu) (pp. 26–40). Ethnologia Actualis Slovaca, 5, Trnava.Google Scholar
 14. Jabur, V. (2000). Rusínsky jazyk na Slovensku (súčasný stav a perspektívy rozvoja). Človek a spoločnosť, 3(1), 184–188.Google Scholar
 15. Jacobs, J. (1970). The economy of cities. New York: Vintage Books.Google Scholar
 16. Konečný, S. (2000). Rusíni na Slovensku a vývoj otázky ich spisovného jazyka. Človek a spoločnosť, 3(1), 178–183.Google Scholar
 17. Konečný, S. (2015). Náčrt dejín Karpatských Rusínov (226p.). Prešov: Prešovská univerzita – Ústav rusínskeho jazyka a kultúry.Google Scholar
 18. Konečný, S., & Gajdoš, M. (1998). Rusíni a politický vývoj na Slovensku (medzníky – problémy – perspektívy). Človek a spoločnosť, 1(4), 18–20.Google Scholar
 19. Koporová, K. (2016). Rusínsky jazyk na pomedzí slovensko-ukrajinských jazykových kontaktov. Науковий журнал, 2(6), 75–88.Google Scholar
 20. Magocsi, P. R. (1994). Rusíni na Slovensku (214p.). Prešov: Rusínska obroda.Google Scholar
 21. Magocsi, P. R. (1996). The Rusyn Language Question Revisited. International Journal of the Sociology of Language, 120(1), 63–84.CrossRefGoogle Scholar
 22. Magocsi, P. R. (1999). Mapovanie národov bez štátu: východní Slovania v Karpatoch. Človek a spoločnosť, 2(2), 1–21.Google Scholar
 23. Magocsi, P. R. (2006). The people from nowhere. An illustrated history of Carpatho-Rusyns (119p). Uzhhorod: V. Padiak Publishers.Google Scholar
 24. Magocsi, P. R. (2016). Chrbtom k horám. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov (593p.). Prešov: Universum.Google Scholar
 25. Matlovič, R. (2005). Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu (321p.). Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.Google Scholar
 26. Matlovič, R., & Matlovičová, K. (2012). Spoločenská relevancia a budovanie značky geografie. Geografie – The Czech Journal of Geography, 117(1), 33–51.Google Scholar
 27. Mušinka, M. (1997). Rusíni-Ukrajinci – jedna národnosť. Príloha novín Nove žyťťa, č.31–32.Google Scholar
 28. Plišková, A. (2004). Rusínsky jazyk na Slovensku po r. 1989. In Š. Šutaj (Ed.), Národ a národnosti. Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy (pp. 198–203). Prešov: Universum.Google Scholar
 29. Plišková, A. (2007). Rusínsky jazyk na Slovensku: náčrt vývoja a súčasné problémy (116s.). Prešov: Metodicko-pedagogické centrum.Google Scholar
 30. Plišková, A. (2012). Rusínsky jazyk v epoche nového národného obrodenia. In A. Duleba (Ed.), Rusíni na Slovensku. Súčasné postavenie a historické kontexty vývinu (pp. 5–19). Bratislava-Prešov: Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.Google Scholar
 31. Plišková, A. (2015). Jazyk Karpatských Rusínov v područí mocenských ideológií. In J. Wachtarczyková, L. Satinská, & P. Ondrejovič (Eds.), Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Zborník z konferencie konanej 21. – 22. 5. 2014 v Bratislave (pp. 71–107). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV.Google Scholar
 32. Šmigeľ, M. (2006). Rusíni na Slovensku po II. Svetovej vojne. In A. Duleba, J. Hlavinka, S. Konečný, J. Lipinský (Eds.) Rusíni – história, súčasnosť a perspektívy (pp. 26–39). Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.Google Scholar
 33. Šoltés, P. (2004). Historické a konfesionálne súvislosti asimilácie rusínskeho/ukrajinského etnika na Slovensku. In Š. Šutaj (Ed.), Národ a národnosti. Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy (pp. 181–189). Prešov: Universum.Google Scholar
 34. Šoltés, P. (2005). Perspektívy vývoja rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku. In Š. Šutaj (Ed.), Národnostná politika na Slovensku po r. 1989 (pp. 121–126). Prešov: Universum.Google Scholar
 35. Sopoliga, M. (2011). K problematike formovania rusínskej menšiny a identity Rusínov. In Slovania: téma aktuálna. Zborník z vedeckej konferencie Forum Slavica 2009. Nitra: Micro BC.Google Scholar
 36. Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 a 2016. (2016). Bratislava: Úrad vlády SR.Google Scholar
 37. Štec, M. (2005). Cirkevná slovančina (465p.). Prešov: Prešovská univerzita.Google Scholar
 38. Tišliar, P. (2007). Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919. Príspevok k populačným dejinám Slovenska. 2. vydanie (132p.). Bratislava: Statis.Google Scholar
 39. Vaňko, J. (2000). The Language of Slovakia ́s Rusyns/Jazyk slovenských Rusínov (225p.). New York: Columbia University Press.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Geography, Slovak Academy of SciencesBratislavaSlovakia
 2. 2.Department of Geography and Applied GeoinformaticsUniversity of PrešovPrešovSlovakia
 3. 3.University of EconomicsBratislavaSlovakia

Personalised recommendations