Advertisement

Linguistic Prescriptivism in Present-Day Poland: The Normative Attitudes of the Speakers of Polish

 • Krystyna KułakEmail author
Reference work entry

Abstract

The debate on Polish language in terms of correctness and acceptability of its use remains an important part of cultural, political, and social life in Poland. It is held through various media and different actors, and since it is rooted in the burdensome history of Polish national identity, the debate is infused with a range of ideological and strongly evaluative motivations. Like many European languages, Polish is officially governed by a regulatory body, the Polish Language Council (Rada Języka Polskiego), and semiofficially by popular experts on language correctness. It has to be noted that Polish linguists tend to include evaluative comments on language change and variation in both popular and scholarly books, which clearly has influenced on the overall approach to language correctness not only among individuals with no educational background in linguistics but also teachers and intellectuals of different kind. “Proper” Polish is often considered an indicator of intelligence, high social class, and personal good manners, which leads to frequent stigmatization of individuals found guilty of violating the norm, even in the absence of any systematic explanation why certain forms are “wrong,” while others are “right.” The author’s aim is to present the most recent attitudes toward Polish language norm and to discuss their sociopolitical and scholarly grounds and implications on the basis of the analysis of a range of voices in the debate, including an online language advice service, opinion polls, and online discussion groups.

Keywords

Polish Prescriptivism Language ideology Standard language ideology Language ideological debates 

References

 1. Bańko, M. (2008). O normie i błędzie. Poradnik Językowy, 5, 3–17.Google Scholar
 2. Bień, J. (2003). O ‘pierwszym rozbiorze polszczyzny,’ Radzie Języka Polskiego i normalizacji. Prace Filologiczne, XLVIII, 33–62.Google Scholar
 3. Blommaert, Jan. (1999). The debate is open. Jan Blommaert Language Ideological Debates. Berlin: Mouton de Gruyter, 1–38.CrossRefGoogle Scholar
 4. Bounds, P. (2015). Perceptual regions in Poland: An investigation of Poznań speech perceptions. Journal of Linguistic Geography, 3, 34–45.CrossRefGoogle Scholar
 5. Cameron, D. (1995). Verbal hygiene. London: Routledge.Google Scholar
 6. Chłopicki, W. (2005). Polish Under Siege? In G. Anderman & M. Rogers (Eds.), In and out of English. For better, for worse? Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
 7. Curzan, A. (2014). Fixing English: Prescriptivism and language history. Cambridge, UK: Cambridge University Press.Google Scholar
 8. Geeraerts, D. (2003). Cultural models of linguistic standardization. In R. Dirven, R. Frank, & M. Pütz (Eds.), Cognitive models in language and thought. Ideology, Metaphors and Meanings (pp. 25–68). Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
 9. Głowiński, M. (1993). Nowomowa. In: Jerzy Bartmiński (ed.) Współczesny język polski. 163–172.Google Scholar
 10. Grybosiowa, A. (2002). Przełamywanie tradycji kulturowo-językowej w polszczyźnie medialnej. In: Stanisław Gajda, Kazimierz. Rymut, Urszula Żydek-Bednarczuk (eds.) Język w przestrzeni społecznej.Google Scholar
 11. Grybosiowa, A. (2006). Polaryzacja opinii o wulgaryzmach współczesnej Polszczyzny. Poradnik Językowy, 6, 57–63.Google Scholar
 12. Hroch, M. (2003). Małe narody Europy: perspektywa historyczna. Zakład Narodowy Im. Osslolińskich.Google Scholar
 13. Kamusella, T. (2008). The politics of language and nationalism in modern Central Europe. Basingstoke: Palgrave.Google Scholar
 14. Kurkowska, H. (1986). Teoretyczne zagadnienia kultury języka. In: Danuta Buttler, Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa. 22–45.Google Scholar
 15. Liberek, J. (2006). Człowiek, czyli świątynia bez języka. Księgarnia Św. Wojciecha.Google Scholar
 16. Lubaś, W. (1996). Polszczyzna wobec najnowszych przemian społecznych. In: Jan Miodek (ed.) O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury Słowa, pp. 153–161.Google Scholar
 17. Lubaś, W. (1999). Co jest teraz ważne w polskiej polityce językowej?. In: Jan Mazur (ed.) Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci. 25–36.Google Scholar
 18. Markowski, A. (2004). Językoznawstwo normatywne dziś i jutro: stan, zadania, szanse, zagrożenia, Komunikaty RJP 2.Google Scholar
 19. Markowski, A. (2006). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 20. Markowski, A., & Podracki, J.. (1999). Problem kodyfikacji i normalizacji języka polskiego. In: Jan Mazur (ed.) Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci. 49–62.Google Scholar
 21. Milroy, J. (2006). The ideology of the standard language. In: C. Llamas, P. Stockwell, L. Mullany (Eds.), The Routledge Companion to Sociolinguistics. London: Routledge.Google Scholar
 22. Milroy, J., & Milroy, L. (2012). Authority in language: Investigating standard English (4th ed.). Oxford: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 23. Pawłowski, A. (2005). Język polski w Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia. Poradnik Językowy, 10, 3–27.Google Scholar
 24. Puzynina, J. (1990). O pojęciu kultury języka. Poradnik Językowy, 3, 153–162.Google Scholar
 25. Saloni, Z. (1990). Frequency dictionary of modern Polish.Google Scholar
 26. Saloni, Z. (1996). Głos w sprawie prawnej ochrony języka. In: J. Miodek (Ed.), pp. 71–83.Google Scholar
 27. Sękowska, E. (2007). Wpływ języka angielskiego na słownictwo polszczyzny ogólnej. Poradnik Językowy, 05, 44–53.Google Scholar
 28. Smakman, D. (2012). The definition of the standard language: A survey in seven countries. International Journal of the Sociology of Language, 218, 25–58.Google Scholar
 29. Uniwersytet Warszawski (n.d.). Rola “Poradnika Językowego” w kształtowaniu normy językowej i wiedzy o polszczyźnie. I. Program “Poradnika Językowego” i jego ewolucja. https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/page/role. Accessed 19 Jan 2018.
 30. Warchoł-Schlottmann, M. (2004). Ekspansja wyrażeń potocznych do języka oficjalnego. Poradnik Językowy, 5, 31–42.Google Scholar
 31. Yoder, J. D. (2016). Sex roles: An up-to-date gender journal with an outdated name. Sex Roles, 74(1), 1–5.CrossRefGoogle Scholar
 32. Zgółka, T. (1999). Zadania edukacyjne w zakresie kultury języka polskiego w szkole. In: J Mazur (Ed.), pp. 63–71.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of English, Department of Older Germanic LanguagesAdam Mickiewicz University in PoznańPoznańPoland

Personalised recommendations