Advertisement

Prizes and “Excesses”: The Golden Age Pirate

 • Virginia West Lunsford

Abstract

Modern people are quite entertained by the idea of pirates. But in the Golden Age Dutch Republic, piracy—roverij—was a base, evil crime, a despicable misdeed that wrought destruction on the Republic’s prodigious but vulnerable commerce, terrified mariners, wasted precious naval and judicial resources, alienated allies and neighbors, and even caused occasional domestic tensions. Its practitioners, according to popular sentiment and legal pronouncements, were nothing but depraved, ignoble miscreants, and Dutchmen who fell into this career were profligate, corrupt seamen who opportunistically sought to enhance their own prospects at the expense of their fledging state. Such men were prosecuted and punished to the full extent of Dutch law.

Keywords

Corporal Punishment Cape Verde Island Dutch Public Court Cost Dutch Authority 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

 1. 2.
  ARA, AA, Verz. Bisdom #123: States-General, “Placcaet …,” July 10, 1606, Extract-Resolutien van de Staten Generaal, de Staten van Holland en de Admiraliteit op de Maze, plakaten, reglementen, instructien, enz. betreffende de commissievaart …, 1590–1784.Google Scholar
 2. 3.
  See, e.g., William of Orange, Lettre CCCXXXV, “Le Prince d’Orange au Comte Jean de Nassau; Inconduite de M. de de Dolhain: nouvesses diverses”; Lettre CCCXXXIX, “Le Prince d’Orange au Comte Jean de Nassau, Sur les exces des Gueux de mer et l’inconduite du Seigneur de Dolhain”; and Lettre CCCXLIII, “Le Cardinal De Chatillon au Prince d’Orange, Affaires de France; pirateries des Gueux de mer,” in G. Groen van Prinsterer, Archives ou Correspondance inédite de la maison dOrange-Nassau, Premiere Serie, Vol. III, 1567–1572 (Leiden, 1836), 351–354, 363–365, and 373–377; Verz. Thysius: Ordinantie Ghemaeckt opt Stuck van de Admiraliteit, ende Teghens de Zeeroouers, November 13,1583 (‘tAntwerpen: Chr. Plantijn, 1583); ARA, AA, Verz. Bisdom #123: “Excessen door Vrijbuijters &c. dezer Landen …,” Het Memoriale Admt. Maze, September 18, 1605, October 8, 1605, October 6, 1606, and March 6, 1607, Extract-Resolutien van de Staten Generaal…, 1590–1784; and ARA, AA, Verz. Bisdom #107: Aaanschrijving van de Staten Generaal om in diligentie eenigh scheepen van oorlog toe te rusten om te agterhalen de vrijbuiters uijt dese Landen …, March 6, 1607.Google Scholar
 3. 4.
  A. Th. van Deursen, Resolutien der Staten-Generaal, Nieuwe Reeks (The Hague, 1971), 257, n. 1, cited in C.G. Roelofsen, “Grotius and State Practice of His Day: Some Remarks on the Place of De Jure Belli ac Pacis within the Context of Seventeenth-Century ‘Christendom’ and the Role of Contemporary Precedents in Grotius’ Works,” Grotiana, 10 (1989), 24, n. 96.Google Scholar
 4. 5.
  van Deursen, Resolutien, 257, n. 1, cited in Roelofsen, “Grotius and State Practice of His Day,” 24, n. 96.Google Scholar
 5. 6.
  Verz. Thysius: Hollantse Mercurius, Brenghende In een kort Tractaet het remarcabelst in den Iaere 1650 …(Haerlem: Pieter Casteleyn, 1651), 91.Google Scholar
 6. 7.
  Simon de Vries, Historie van Barbaryen … Tweede Deel …(Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1684), 65–66.Google Scholar
 7. 47.
  J.Th.H. Verhees-van Meer, De ZeeuwseKaapvaart Tijdens de Spaanse Successicoorlog 1703–1713, Werken Vitgeven door het Koninklijk Zeeusch Genootschap der Wetenschappen, Vol. 3 (Middleburg: koninklijk Zeeusch Genootschap der Wetenschappen, 1986), 265, n. 43. She notes that Jacobsen was imprisoned and taken to Dunkirk, from where he could not obtain a passport to return to the Dutch Republic. In a bind, “he had to take up service on an enemy ship.”Google Scholar
 8. 60.
  Verz. Thysius: Bekentenisse van Hugo clerck capiteyn der zee Roovels … (Amsterdam, 1615). Verz. Thysius: Belijdenisse, Sententie, ende namen der Zeeroovers, die soo tot Rotterdam alst Amsterdam met der koorde gheexecuteert zijn enz … den 24 jan …(Amsterdam: Broer Jansz., 1615); and ARA, AA, Verz. Bisdom #167: Copie-Crimineele vonnissen van de Admiraliteit op de Maas … 1575–1710, fols. 89 vs-90 vs.Google Scholar
 9. 73.
  J.Fzn.M. Buisman, Populaire Prozaschrijvers 1600–1815 (Amsterdam: Israel, 1960), 30–32, #112–129.Google Scholar
 10. 74.
  Isaac Commelin, Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie …, Vol. II (Amsterdam: J. Janssonius, 1646), account #20.Google Scholar
 11. 75.
  Nicolaes Wassenaer, Historisch Verhael aller gedenkwaerdiger geschiedenissen …, Vol. 13 (1627).Google Scholar
 12. 76.
  Lambert Van Den Bosch, Leven en Daden van de Doorluchtige Zeehelden (Amsterdam: Jan Claesz. ten Hoorn & Jan Bouman, 1676).Google Scholar
 13. 77.
  Johan van Twist, Generale Beschrijvinghe van Indien … Hier is noch bygevoecht ‘t Iournael van dHeer Admirael Wybrant Schram, met de Zee-Slagh tegen Claes Compaen …, 2nd edition (Amsterdam: Hendrick Doncker, 1650).Google Scholar
 14. 78.
  Wybrant Schram, Journael ende Verhael Vande Oost-Indische Reyse, gedaen by den Heer Admiral Wybrant Schram … Met een Beschryvinghe van de See-Slaeh/die hy gheslagen heeft met den vermaerden See-roover Claes Compaen (Amsterdam: Hendrick Doncker, 1650).Google Scholar
 15. 123.
  Verhees-van Meer, De Zeeuwse Kaapvaart, 9. For specific instances of WIC captures of prize vessels, as well as inventories of the booty and notes on proceeds from the auctions, see, e.g., Diederick Kortland, ed., Inhoudslijsten van Overgekomen Brieven en Papieren uit Brazilie (1630–1654) (Algemeen Rijksarchief, Eerste Afdeling, 1994); ARA, WIC #49: Brieven en papieren uit Brazilie, 1630–1632; ARA, WIC #51: Brieven en papieren uit Brazilie, 1636, documents #14–16; ARA, WIC #52, Brieven en papieren uit Brazilie, 1637, documents #37–38, 47, 50–52, 62, 67–68, 109, 113, and 114; WIC #53, Brieven en papieren uit Brazilie, 1638, documents #9, 11–14, 100–101, 184, and 189; and ARA, WIC #54, Brieven en papieren uit Brazilie, 1639, documents #6, 37, 150–151, and 154.Google Scholar
 16. 124.
  Jack Beeching, Introduction to John Esquemeling, The Buccaneers of America (London: The Folio Society, 1972), 8–9; and J.J. Baud, Proeve eener Geschiedenis der Strafivetgeving tegen de Zeerooverij (Utrecht: D. Post Uiterweer, 1854), 106.Google Scholar

Copyright information

© Virginia West Lunsford 2005

Authors and Affiliations

 • Virginia West Lunsford

There are no affiliations available

Personalised recommendations