Advertisement

A Taste of Happiness: Contextualizing Elixirs in Baopuzi

 • Poo Mu-chou

Abstract

In Daoist religion, the way to achieve immortality, and with it, ultimate happiness, is to perfect one’s moral righteousness, practice physical and mental exercises, and take various kinds of elixirs. Previous studies have examined the chemical elements involved in the production of elixirs and their physical effects on the human body (Needham 1974). This essay intends to take a further step and discuss the psychological effect of the drugs as described in the Baopuzi in the context of the social psychology of the Six Dynasties period. I examine the meaning of this attraction to elixirs in the context of the search for happiness in the history of popular religion. My tentative observation is that, in medieval China, a sense of happiness, once achieved through the help of ghosts and spirits, was now achieved through tasting elixirs. This change of mentality reflected changes in sociopolitical reality and social psychology, as well as the development of the art of medicine and alchemy in the Six Dynasties period.

Keywords

Happy Life Moral Righteousness Warring States Period Stone Powder Chinese Religion 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliography

Primary Sources

 1. Baopuzi neipian jiaoshi 抱朴子内篇校釋. Edited by Wang Ming 王明. Beijing: Zhonghua, 1985.Google Scholar
 2. Han Feizi jijie 韓非子集解. Edited by Wang Xianshen 王先慎. Taipei: Shijie, 1962.Google Scholar
 3. Hanshu 薇書. Beijing: Zhonghua, 1965.Google Scholar
 4. Jinshu 晉書. Compiled by Fang Xuanling 房玄龄 (578–648), et. al. Beijing: Zhonghua, 1974.Google Scholar
 5. Lunheng jiaoshi 論衡校釋. Edited by Huang Hui 黃陣. Beijing: Zhonghua, 1990.Google Scholar
 6. Lüshi chunqiu 呂氏春秋. Taipei: Zhonghua, 1971 rpt.Google Scholar
 7. QuanJin wen 全晉文. Collated byYan Kejun 嚴可均 (1765–1837). Hebei jiaoyu chubanshe, 1997.Google Scholar
 8. Shiji 史記. Completed by Sima Qian 司馬遷 ca. 90 BCE. Beijing: Zhonghua, 1959.Google Scholar
 9. Shishuo xinyu jiaojian 世說新語校笔. Edited by Yang Yong 楊勇. Taipei: Zhengwen, 1999.Google Scholar
 10. Suishu 隨書. By Wei Zheng 魏徴 (580–643). Beijing: Zhonghua, 1965.Google Scholar
 11. Taiping guangji 太平廣記. Compiled by Li Fang 李防 (925–96). Beijing: Zhonghua, 1995.Google Scholar
 12. Taiqing shibi ji 太清石壁記. In Daozang 道藏. Shanghai: Wenwu, 1992, vol. 18 (HY 880).Google Scholar
 13. Weishu 魏書. By Wei Shou 魏收 (505–72). Beijing: Zhonghua, 1974.Google Scholar
 14. Xian Qin Han Weijin Nanbeichao shi 先素漢魏晉南北朝詩. Edited by Lu Qinli 逮欽立. Beijing: Zhonghua, 1983.Google Scholar
 15. Yanzi chunqiu jiaozhu 晏子春秋校註. Edited by Zhang Chunyi 張純一’. Taipei: Shijie, 1978.Google Scholar
 16. Zhubing yuanhou zonglun 諸病源候總論. Edited by Chao Yuanfang 巢兀方. Beijing: Renmin weisheng, 1991.Google Scholar
 17. Zuozhuan 左轉. Taipei: Xinwenfeng, 1981 rpt., Shisanjing zhushu ed.Google Scholar

Secondary Sources

 1. Balazs, E. (1964). “Nihilistic Revolt or Mystical Escapism,” in Chinese Civilization and Bureaucracy. New Haven: Yale University Press, 226–54.Google Scholar
 2. Campany, Robert F. (2002). To Live as Long as Heaven and Earth. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 3. Du Zhengsheng 杜正勝 ((1995). “Cong meishou dao changsheng” 從眉壽到長生, Lishi yuyan yanjiusuo jikan 66(2): 383–487.Google Scholar
 4. Finsterbusch, K. (1966–71). Verzeichnis und Motivindex der Han Darstellungen, 2 vols. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.Google Scholar
 5. Harper, Donald. (1998) Early Chinese Medical Literature: The Mawangdui Medical Manuscripts. London: Kegan Paul.Google Scholar
 6. Hayashi Minao 林巳奈夫 ( (1989). Kandai no kamigami 漢代の神神. Kyoto: Rinkawa shoten.Google Scholar
 7. Ho Peng-yoke and Joseph Needham (1970). “Elixir Poisoning in Medieval China,” in J. Needham, Clerks and Craftsmen in China and West. Cambridge: Cambridge University Press, 316–39.Google Scholar
 8. Hu Fushen 胡学琢 (1989). Wei Jin shenxian daojiao 魏晉神仙道教. Beijing: Renmin.Google Scholar
 9. Ikeda On 池田溫 ( (1981). “Chūgoku rekidai boken ryakukō” 中國歷代墓券略考, Tōyōbunka kenkyūjo kiyō東洋文化研究所紀要 86(6): 193–278.Google Scholar
 10. Ishida Hidemi 石田秀實 (2000). “Kenki yaku kō”見鬼藥考, Tōhō shūkyō 96: 38–57.Google Scholar
 11. Kameda Kazukuni 龜田~’邦 (1997). “Okaruteizumu (Occultism) yori mita Chūgoku no hukushi kōi ni tsuite” 才力ルテイズムより見た中國の服芝行為に就いて, Tōhō shūkyō 89.5: 20–39.Google Scholar
 12. Karlgren, B. (1943). “Early Chinese Mirror Inscriptions,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 6: 9–79.Google Scholar
 13. Kong Xiangxing 孔祥星 and Liu Yiman 劉-曼 (1984). Zhongguo gudai tongjing 中國古代銅鏡. Bejing: Wenwu.Google Scholar
 14. Lau, D. C. trans. (1963). Lao Tzu: Tao te ching. Harmondsworth: Penguin.Google Scholar
 15. Li Fengmao 李豊琳 (1996). You yu you: Liuchao Sui Tang youxianshi lunji 憂與遊: 六朝隋唐遊仙詩論集. Taipei: Xuesheng shuju.Google Scholar
 16. Li Ling 李零 (2000). “Yaodu yijia” 藥毒一家,“Wushi kao” 五石考, in Zhongguo fangshu xukao 中國方術續考. Beijing: Dongfang, 28–38, 341–49.Google Scholar
 17. Loewe, Michael (1979). Ways to Paradise. The Chinese Ouest for Immortality. London: Allen & Unwin.Google Scholar
 18. Needham, Joseph (1974). Science and Civilization in China, Vol. 5, Pt. 2. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 19. Ping Shuo kaogudui 平朔考古隊 (1987). “Shanxi Shuo xian Qin Han mu fajue jianbao” 山西朔縣秦漢墓發掘簡報, Wenwu 6: 44.Google Scholar
 20. Poo, Mu-chou (1993). Muzang yu shengsi Zhongguo gudai zongjiao zhi xingsi. Taipei: Lianjing.Google Scholar
 21. — (1995) “The Images of Immortals and Eminent Monks: Religious Mentality in Early Medieval China,” Numen 42: 172–96.CrossRefGoogle Scholar
 22. — (1998). In Search of Personal Welfare. Albany: SUNY Press.Google Scholar
 23. — (2002). “The Nature of Hope in Pre-Buddhist Chinese Religion,” in D. L. Overmyer and C. T. Lai eds., Interpretations of Hope in Chinese Religions and Christianity. Hong Kong: Chinese University Press, 33–60.Google Scholar
 24. Sun Zuoyun 孫作雲 (1947). “Shuo yuren” 說羽人, Shenyang bowuguan choubei weiyuanhui huikan 瀋陽博物館籌備委員會彙刊 vol. 1, 29–75.Google Scholar
 25. — (1977). “Luoyang Xi Han Bu Qianqiu mu bihua kaoshi” 洛陽西漢卜千秋墓壁畫考釋, Wenwu 6: 17–22.Google Scholar
 26. Unschuld, Paul (1986). Medicine in China: A History of Pharmaceutics. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 27. Wang Yao 王瑶 (1953a). “Wenren yu yao” 文人與藥, in Zhonggu wenren shenghuo 中古文人生活. Shanghai: Zhongguo tushu, 1–43.Google Scholar
 28. — (1953b). “Wenren yu jiu” 文人與酒 in Zhonggu wenren shenghuo, 44–76.Google Scholar
 29. Ware, James (1966). Alchemy, Medicine, Religion in the China of A. D. 320: The Nei p’ien of Ko Hung (Pao-p’u tzu). Cambridge: MIT Press.Google Scholar
 30. Wasson, R. Gordon (1971). Soma: Divine Mushroom of Immortality. The Hague: Mouton, 1971.Google Scholar
 31. Wasson, R. G., A. Hofmann and C. A. P. Ruck (1978). The Road to Eleusis. New York: Harcourt Brace Jovanovich.Google Scholar
 32. Xu Zhongshu 徐中舒 (1936). “Jinwen guci shili” 金文暇辭釋例, Lishi yuyan yanjiusuo jikan 6.1: 1–44.Google Scholar
 33. Yu Jiaxi 余嘉錫 (1996). “Hanshisan kao” 寒含散考, in Liu Mengxi 劉夢溪 ed., xiandai xueshu jingdian: Yu Jiaxi Yang Shuda juan 中國現代學術經典: 余嘉錫楊樹達卷. Hebei: Hebei jiaoyu chubanshe, 362–404.Google Scholar
 34. Yu Yingshi 余英時 (1980). “Han Jin zhi ji shi zhi xin zijue yu xin sichao” 漢晉之際士之 新自覺與新思潮, in Zhongguo zhishi jieceng shilun—gudai pian中國知識階層史論一古代篇. Taipei: Lianjing, 205–329.Google Scholar

Copyright information

© Roel Sterckx 2005

Authors and Affiliations

 • Poo Mu-chou

There are no affiliations available

Personalised recommendations