Advertisement

Flaming Flares, Football Fanatics and Political Rebellion: Resistant Youth Cultures in Late Capitalism

 • Dominik Antonowicz
 • Radosław Kossakowski
 • Tomasz Szlendak

Abstract

The aim of this chapter is to explore the phenomenon of football fanatics in Poland. The analysis is conducted in the light of rapid political, economic and cultural modernisation that Poland has undergone since it joined the European Union (EU). At the heart of our analysis lie football fanatics, young people passionate about football and their clubs — and undoubtedly one of the most interesting yet still largely underexplored aspects of Polish society (Sahaj, 2007). Football fanatics, also known as industrial fans or scarf boys (see Antonowicz, Kossakowski and Szlendak, 2011), are among the most active young people in modern society both on and off the football pitch. In thinking about their role in society it is useful to consider the concept of civil society explored by Alexis de Tocqueville and his seminal book Democracy in America (2000 [1835]), written while he was travelling across America. The French philosopher was positively surprised by the degree of self-organisation and civic activism of local communities. His attention was particularly drawn by a number of voluntary associations, through citizens’ attempts to advocate but also balance various needs and interests in the public realm. These grass-roots activities and civic engagements stood in opposition to what he had experienced in France, in which society relies on the good or bad will of the ruler. If Alexis de Tocqueville was to witness contemporary Poland, he would see a number of fan organisations that attract highly active young people to act in the public realm. Most probably, he would find them to be the beating heart of civil society in Poland.

Keywords

Public Realm Football Match Globalised Space Polish Society Football Association 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliography

 1. D. Antonowicz, R. Kossakowski and T. Szlendak (2011) ‘Ostatni bastion anty-konsumeryzmu? Kibicie industrialni w dobie komercjalizacji sportu’, Studia Socjologiczne, 3, 113–140.Google Scholar
 2. D. Antonowicz, T. Szlendak and R. Kossakowski (2012) ‘Piłkarz jako marka i peryfer-yjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu’, Kultura i Społeczenstwo, LVI, 3, 3–26.Google Scholar
 3. H. Arendt (1951) The Origins of Totalitarism. New York: Harcourt, Brace & co.Google Scholar
 4. D. Bell (1976) The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books.Google Scholar
 5. D. Buckingham (2011) The Material Child. Growing Up in Consumer Culture. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 6. D. Conn (1997) The Football Business. Edinburgh: Mainstream.Google Scholar
 7. L. A. Coser (2009) Funkcje konfliktu społecznego. Kraków: NOMOS.Google Scholar
 8. H. Domański (2002) Polska klasa średnia. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.Google Scholar
 9. M. Dróżdż (2014) ‘Security of Sport Events in Poland. Polish Act of Mass Event Security’, Ius Novum nr 2, 171–185.Google Scholar
 10. B. Fatyga (1999) Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodziezowej. Warszawa: ISNS.Google Scholar
 11. M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Halawa, P. Mazurek and A. Nowotny (2010) ‘Młodzi i media. Etnografia cyfrowego swiata’, Kultura Popularna, 1, 4–65.Google Scholar
 12. K. Frysztacki et al. (2012) Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Warszawa: Polska Akademia Nauk.Google Scholar
 13. M. Gdula (2011) ‘Przestrzeń konstruktywnych konfliktów’, in Bogna Świątkowska (ed.). Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 36–42.Google Scholar
 14. A. Gorący(2009) Widowisko sportowe — studium agresji. Uwarunkowania zachowań agresy-wnych kibiców piłki noznej. Pruszków: Wydawnictwo Naukowe WSKFiT.Google Scholar
 15. R. Giulianotti (1999) Football: A Sociology of the Global Game, Cambridge: Polity.Google Scholar
 16. R. Giulianotti and R. Robertson (2007) Globalization and Sport. Oxford: Blackwell.Google Scholar
 17. A. Guttmann (1994) Games and Empires. Modern Sports and Cultural Imperialism. New York: Columbia University Press.Google Scholar
 18. A. Giza, M. Sikorska (ed.) (2013) Współczesne społeczeństwo polskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 19. T. Górecki (1989) ‘Patologie młodziezy podkultury kibiców sportowych’, Kultura Fizyczna, nr 9–10, 28–30.Google Scholar
 20. M. Grabowska (1999) ‘Poza polityką, poza demokracją’, in Krzysztof Koseła, Młodzież szkolna o rynku i demokracji. Warszawa: Oficyna Naukowa.Google Scholar
 21. A. Guttmann (2004) From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports (Updated with a new afterword ed.). New York, NY: Columbia University Press.Google Scholar
 22. P. Huczko, P. 2011 UEFA nie zapłaci podatku od dochodu z EURO 2012. WieszJak.pl. [UEFA will not pay taxes from EURO 2012.], http://biznes.wieszjak.pl/wiadomosci/271025,UEFA-nie-zaplaci-podatku-od-dochodu-z-EURO-2012.html, date accessed 10 November 2013.
 23. L. Jurczyszyn, J. Kołtan, P. Kuczyński and M. Rakusa-Suszczewski (ed.) (2014) Obywatele ACTA. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.Google Scholar
 24. A. Kaminski 2012 ‘Typologia kibiców piłkarskich’ In: W. Pływaczewski and B. Wisniewski (ed.). Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku. Szczytno: WSPol, s. 8–22.Google Scholar
 25. A. King (2001) The End of the Terraces: Transformation of English Football in the 1990s. Leicester: Leicester University Press.Google Scholar
 26. M. Kordek and K. Nawrocki (2013) Lechia-Juwentus. Więcej niż mecz. Gdańsk: Wydawnictwo Finna.Google Scholar
 27. T. Kowalik (2012) http://www.PolskaTransformacja.pl, Warszawa Wydawnictw Muza.
 28. R. Kossakowski, T. Szlendak and D. Antonowicz (2012) ‘Piłka nozna w uścisku rynku? Społeczne konsekwencje komercjalizacji futbolu w narracjach kibiców Lechii Gdańsk i FC Twente’, Kultura i Edukacja, 3, 216–242.Google Scholar
 29. P. Kubicki (2011) Nowi mieszczanie w nowej Polsce. Warszawa: Instytut Obywatelski.Google Scholar
 30. R. M. Landers, J. Rebitzer and L. Taylor (1996) ‘Rat race redux: Adverse selection in the determination of work hours in law firms’, American Economic Review, 86:3, 329–48.Google Scholar
 31. J. Marianski (2008) Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych. Lublin: Wydawnictwo KUL.Google Scholar
 32. M. Olcoń-Kubicka (2009) Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 33. P. Pałaszewski (2012) ‘Polscy ultrasi. Artysci czy stadionowi bandyci?’, in Wiesław Pływaczewski i Bernard Wiśniewski (red.) Przestępczość Stadionowa. Diagnoza i Przeciwdziałania Zjawisku. Szczytno Wyzsza Szkoła Policyjna, 58–69.Google Scholar
 34. PZPN (2014) Raport dotyczący stanu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla central-nego PZPN, Warszawa: PZPNGoogle Scholar
 35. S. Redhead (1993) The Passion and the Fashion: Football Fandom in the New Europe. London: Avelbury.Google Scholar
 36. M. Requena and M. Stanek (2013) ‘Secularization in Poland and Spain after the democratic transition: A cohort analysis’, International Sociology, 28:1, 84–101.CrossRefGoogle Scholar
 37. T. Sahaj (2007) Fani Futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania. Poznan: Wydawnictwo AWFGoogle Scholar
 38. J. B. Schor (1998) The Overspent American. Why We Want What We Don’t Need. New York: Harper Perennial.Google Scholar
 39. R. Spaaij (2006) Aspect of Hooligan Violence. ASSR Working Paper 02/06. Amsterdam.Google Scholar
 40. K. Szafraniec (2002) ‘Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży. Perspektywa miedzygeneracyjna’, in Janusz Mariański (red.). Kondycja moralna społeczenstwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo WAM.Google Scholar
 41. K. Szafraniec (2003) ‘Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży. Perspektywa międzygeneracyjna’, [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków, Wyd. WAM i Komitetu Socjologii PAN.Google Scholar
 42. K. Szafraniec (2011) Młodzi 2011, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.Google Scholar
 43. K. Szafraniec (2011b) ‘Raz jeszcze o społecznej roli młodego pokolenia. Konteksty lokalne i globalne’, Rocznik Lubuski, 37:2, 11–32.Google Scholar
 44. T. Szlendak (2004) Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodziezy w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.Google Scholar
 45. T. Szlendak and K. Pietrowicz (eds.) (2004) Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału. Torun: Wydawnictwo UMK.Google Scholar
 46. T. Szlendak, R. Kossakowski, D. Antonowicz, M. Sipinska-Małaszyńska. 2014. ‘Stadiony piątej generacji jako “maszyny do życia”’, Prakseologia, 155, 231–259.Google Scholar
 47. J. Tischner (1992) Etyka solidarności i Homo sovieticus, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.Google Scholar
 48. A. de Tocquevill (2000) [1835] Democracy in America. Chicago: Chicago University Press.CrossRefGoogle Scholar
 49. A. Tomlinson (2014) FIFA (Fédération internationale de football association): The men, the myths and the money. New York: Routledge.Google Scholar
 50. A. Walsh and R. Giulianotti (2001) ‘This sporting Mammon! A moral Critique of the commodification of sport’, Journal of the Philosophy of Sport, 28, 53–77.CrossRefGoogle Scholar
 51. K. Wasielewski (2013) Młodziez wiejska na uniwersytecie. Droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec wykształcenia. Torun: Wydawnictwo UMK.Google Scholar
 52. R. Włoch (2012) ‘UEFA as a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government against the Background of the UEFA EURO 2012’, Journal of Sport and Social Issues, 20(10), 1–15.Google Scholar
 53. W. Woźniak (2013) ‘O użyteczności koncepcji paniki moralnej jako ramy anal-itycznej dla badań nad zjawiskiem przemocy około futbolowej’, in: Radosław Kossakowski et al. Futbol i cała reszta. Sort w perspektywie nauk społecznych. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis-Exterior.Google Scholar
 54. W. Wrzesien (2009) Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodziezy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 55. R. Zieliński (1996) Pamiętnik Kibica. Wrocław: Wydawnictwo Zero.Google Scholar
 56. R. Zieliński (1997) Liga Chuliganów. Wrocław: Wydawnictwo Croma.Google Scholar

Copyright information

© Dominik Antonowicz, Radosław Kossakowski and Tomasz Szlendak 2016

Authors and Affiliations

 • Dominik Antonowicz
 • Radosław Kossakowski
 • Tomasz Szlendak

There are no affiliations available

Personalised recommendations