Advertisement

Cultural Memory in Mainland Immigrants’ Settlement of Taiwan: A Case Study of Zuoying Naval Veterans’ Villages

 • Danzhou Li
Chapter
 • 287 Downloads

Abstract

Grounded in an ethnographic framework to examine the built environment and the artistic practices of everyday life in the case of a disappearing naval Veterans’ Village in southern Taiwan, this chapter reveals a type of reticent yet uncertain sense of home, which is rooted in the Chinese Civil War but with a contemporary echo that manifests in a conflicting combination of the long-lasting dislocation memory, and the survival anxiety aroused by the demolition of immigrant housing in furtherance of urban renewal policies. Despite the crisis of the erasure of cultural memory, raking up the past by means of photographic art is pertinent to the reconfiguration of cultural identity via the politics of recognition. Thus, the dynamic process of identity-building is, somehow, towards the right of habitation in today’s sociocultural context of Taiwan.

Keywords

Naval Veterans Village Mainland Immigrants Urban Renewal Policies housesHouses 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Becker, K. (1980). Dorothea Lange and the Documentary Tradition. Baton Rouge: Louisiana State University Press.Google Scholar
 2. Chang, M.-K. (2010). Guo Jia Yu Ren Tong: Yi Xie Wai Sheng Ren De Guan Dian [Nation and Identity: Perspectives of Some “Waishengren”]. Taipei: Qun Xue Publishing Co. Ltd.Google Scholar
 3. Chang, H.-p. (2011). Fu Sang Hua Yu Jia Yuan Xiang Xiang [Hibiscus and Imaging Home]. Taipei: Qun Xue Publishing Co. Ltd.Google Scholar
 4. Chen, G. (2006). Gao Xiong Juan Cun Wen Hua Guan Ruan Ti Zhan Shi Diao Cha Yan Jiu Ji Hua [The Research Report on Kaohsiung Museum of Military Dependents Village]. Kaohsiung: Gao Xiong Shi Zheng Fu Wen Hua Ju.Google Scholar
 5. Chen, Z. (2009). Bu Shi Tian Jin Bao Zi, Er Shi Leng Dong Bao Zi [This is not a Tianjin Steamed Bun, but a Frozen Bun]. PAR Biao Yan Yi Shu, 2, 26.Google Scholar
 6. Chen, C., et al. (2009). Juan Cun De Qian Shi Jin Sheng: Fen Xi Yu Wen Hua Bao Cun Zheng Ce [The Past and Present of Taiwanese Veterans’ Village: The Analysis on the Policy of Cultural Heritage Preservation]. Taizhong: Xing Zheng Yuan Wen Hua Jian She Wei Yuan Hui Wen Hua Zi Chan Zong Guan Li Chu Chou Bei Chu.Google Scholar
 7. Dong, X. (1980). Jiang Zong Tong Zhuan [The Biography of Chiang Kai-shek]. Taipei: Zhong Guo Wen Hua Xue Yuan Publishing.Google Scholar
 8. Elkins, J. (1999). The Domain of Images. Ithaca: Cornell University Press.Google Scholar
 9. Foster-Rice, G., & Rohrbach, J. (2013). Reframing the New Topographics. Chicago: The Center for American Places at Columbia College.Google Scholar
 10. Gu, Z. (2005). Shi Jie She Ying Shi [World History of Photograph]. Hangzhou: Zhejiang She Ying Press.Google Scholar
 11. Guo, G. (2005). Cong Zhu Li Ba Dao Gao Lou Da Sha De Gu Shi: Guo Jun Juan Cun Fa Zhan Shi [From Bamboo Fence to the Large Mansions]. Taipei: Guo Fang Bu Shi Zheng Bian Yi Shi.Google Scholar
 12. Guo, L. (2009, February 28). Xiao Fei Juan Cun Yu Li Shi Ji Yi [Consuming Taiwanese Veterans’ Village and Historical Memory]. China Times.Google Scholar
 13. Hou, S. (2011). Chuang Zuo Lun Tan “Wang Xiang Bi Fang: Ya Zhou Xin Niang Zhi Ge, Hou Shu Zi Ge Zhan [Hou Shur-Tzy’s Solo Exhibition: Looking Toward the Other Side: Song of Asian Foreign Brides in Taiwan]. In Di Jiu Jie Tai Xin Yi Shu Jiang Ru Wei Te Zhan [The 9th Taishin Arts Award Exhibition]. Taipei: Tai Xin Yin Hang Wen Hua Yi Shu Ji Jin Hui.Google Scholar
 14. Hou, S. (2012). Nu Xing Ying Xiang Shu Xie: Hou Shu Zi Ying Xiang Chuang Zuo Ji (1989–2009) [Female Image Writing: Lulu Shur-tzy Hou’s Photography Work (1989–2009)]. Taipei: Dian Cang Yi Shu Jia Ting.Google Scholar
 15. Hou, S. (2014). Lao Shi Guang, Hao Shi Guang: Zuo Ying Juan Cun Ying Xiang Shu [Old Times, Good Times: The Image Collection of Zuoying Naval Veterans’ Village]. Kaohsiung: Gao Xiong Shi Zheng Fu Wen Hua Ju.Google Scholar
 16. Hu, T. (1990). Yu Zai Yu Fan Shu: Tai Wan Rong Min De Zu Qun Guan Xi Yu Ren Tong [Taro and Sweet Potato: the Ethnic Relations and Identification of Veterans in Taiwan]. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Min Zu Xue Yan Jiu Suo Ji Kan [Bulletin of the Institute of Ethnology Academia Sinica], 69, 107–132.Google Scholar
 17. Huang, W. S. (2007). Gao Xiong Zuo Ying Juan Cun Ju Luo De Fa Zhan Yu Bian Qian [The Historical Development and Transformation of Naval Veterans’ Village, Zuoying, Kaohsiung City]. Master’s diss. National Kaohsiung Normal University.Google Scholar
 18. Huang, S. (2010). Fu/ Jia/ Guo Jian De Nu Ren Men: Dang Nu Xing Zhu Yi Zhe Yu Dao “Ta Zhe” De Dui Hua [Women in-between Husband/ Family/ Nation: A Dialog when a Feminist Encounters “The Female Other”]. In Wang Xiang Bi Fang: Ya Zhou Xin Niang Zhi Ge, Hou Shu Zi Ge Zhan [Looking Toward the Other Side: Song of Asian Foreign Brides in Taiwan]. Kaohsiung: Gao Xiong Shi Li Mei Shu Guan.Google Scholar
 19. Li, Q. (2003). Tai Wan Gu Jian Zhu Tu Jie Shi Dian [A Pictorial Dictionary on Taiwanese Traditional Architecture]. Taipei: Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.Google Scholar
 20. Li, K.-c. (2010). Li Yu Ku: Zhan Zheng De Yan Xu [Sufferings of Waishengren Under the War Regime]. Taipei: Qun Xue Publishing Co. Ltd.Google Scholar
 21. Lin, T. (2011). 1949 Da Che Tui [A Big Retreat in 1949]. Beijing: Jiu Zhou Press.Google Scholar
 22. Liu, F. (1997). Ri Jun Zai Tai Wan: Yi Ba Jiu Wu Nian Zhi Yi Jiu Si Wu Nian De Jun Shi Cuo Shi Yu Zhu Yao Huo Dong [The Army Forces of Japan in Taiwan (Volume II)]. Taipei: Guo Shi Guan.Google Scholar
 23. Liu, Z., et al. (2014). Zhu Li, Chang Xiang Yu Mian Ge Da: Gao Xiong San Jun Juan Cun Yi Wang [Bamboo fence, Long lane, and Doughball: Memories on Taiwanese Veterans’ Village in Kaohsiung city]. Taipei: Niang Press.Google Scholar
 24. Yang, S. (2014). Gang Shan Jun Juan Cun Fa Zhan Shi (1949–2007) [The Developmental History of Taiwanese Veterans’ Village in Gangshan, 1949–2007]. Kaohsiung: Chun Hui Press.Google Scholar
 25. Zeng, G. (2006). Gao Xiong Shi Juan Cun Wen Hua Qian Li Pu Cha Bao Gao [Report on the Cultural Potentials in Veterans’ Villages of Kaohsiung City]. Kaohsiung: Gao Xiong Shi Zheng Fu Wen Hua Ju.Google Scholar
 26. Zhao, Y. (1999). Guo Zu Xiang Xiang De Quan Li Luo Ji: Shi Lun Wu Shi Nian Dai Liu Wang Zhu Ti, Gong Ling Yu, Yu Xian Dai Xing Zhi Jian De Ke Neng Guan Xi [The Logic of Power in Imagining the Nation-State: Diaspora, Public Sphere, and Modernity in Fifties Taiwan]. Tai Wan She Hui Yan Jiu Ji Kan [Taiwan: A Radical Quarterly in Social Studies], 35, 37–83.Google Scholar
 27. Zhao, Y. (2001). Dai Zhe Cao Mao Dao Qu Lu Xing: Shi Lun Zhong Guo Liu Wang, Nu Xing Zhu Ti Yu Ji Yi Jian De Jian Gou Guan Xi [A Forever Banished Uterus: Chinese Diaspora, Fertility, and the Politics of Suffering]. Tai Wan She Hui Yan Jiu Ji Kan [Taiwan: A Radical Quarterly in Social Studies], 41, 53–97.Google Scholar
 28. Zhao, G., & Hou, N. (1995). Ren Tong Zheng Zhi De Ti Zui Gao Yang: Fu Quan Ti Zhi Ji Lun Shu Xia De Juan Cun Nu Xing [The Scapegoat of Identity Politics: Women Under Patriarchal Discourse in Local Community]. Tai Wan She Hui Yan Jiu Ji Kan [Taiwan: A Radical Quarterly in Social Studies], 19, 125–163.Google Scholar
 29. Zhu, T. (2012). Xiang Wo Juan Cun De Xiong Di Men [Remembering My Brothers in Taiwanese Veterans’ Village]. Shanghai: Shanghai Yi Wen Publishing House.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Danzhou Li
  • 1
 1. 1.Institute of Urban GovernanceShenzhen UniversityShenzhen, P.R.CChina

Personalised recommendations