Advertisement

Instructing Knowledge

 • Ane Ohrvik
Chapter
Part of the Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic book series (PHSWM)

Abstract

Chapter 7 explores the reading instructions provided in the prefaces of the Black Books. These prefaces explain who should read the books and thus utilise the knowledge, how the knowledge should be used, and why the reader should use the knowledge offered. The various Black Books agree to a large extent on ‘science lovers’ and ‘Christians’ as the model reader. The readership relates to how the knowledge, according to the books, should be used. User instructions are directly linked to a Christian worldview and ideals of pious living. It is argued that this connection generates dialogic relations to the critique of superstition put forward by theologians during the seventeenth century. A Christian ‘wrapping’ was thus an essential tool in the general conceptualisation of the books.

Bibliography

 1. Ankarloo, Bengt, Stuart Clark, and E. William Monter. 2002. The Period of the Witch Trials. Witchcraft and Magic in Europe. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.Google Scholar
 2. Anon. 1602. En liden aandelig Spørsmaals Bog, sammendragen af den hellige Scrifft, udi huilcken ere forfattede de allerlystigste Spørsmaal met deris der til beskickede Giensvar, Om Gud, Om Verdens skabelse, om Englene, om Diefflene, Menniskene oc om alle andre Creatur oc Jordens vext Enfaaldige Folck oc Ungdommen gantske fornøden, nyttig oc lystig at læse ved Michaelem Saxen oc nu nyligen fordansket af Halffuord Gunnerson. Rostock, Germany: Möllemann, Stephan.Google Scholar
 3. Appel, Charlotte. 2001. Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark. Danish Humanist Texts and Studies. Vol. 23. København: Museum Tusculanums Forlag.Google Scholar
 4. Bacon, Francis. 1597. Essayes Religious Meditations. Places of Perswasion and Disswasion. Seene and Allowed. London: Printed [by John Windet] for Humfrey Hooper, and are to be sold at the blacke Beare in Chauncery Lane.Google Scholar
 5. ———. 1605. The Tvvoo Bookes of Francis Bacon. Of the Proficience and Aduancement of Learning, Diuine and Humane to the King. London: Printed [by Thomas Purfoot and Thomas Creede] for Henrie Tomes, and are to be sould at his shop at Graies Inne gate in Holborne.Google Scholar
 6. ———. 1627. Sylua Syluarum: Or a Naturall Historie in Ten Centuries. Vvritten by the Right Honourable Francis Lo. Verulam Viscount St. Alban. Published after the Authors Death, by Vvilliam Rawley Doctor of Diuinitie, Late His Lordships Chaplaine.Google Scholar
 7. Bakhtin, Michail. 1981. The Dialogic Imagination: Four Essays. In Voprosy Literatury I Ėstetiki, ed. Michael Holquist and Caryl Emerson. Austin: University of Texas Press.Google Scholar
 8. ———. 1984. Problems of Dostoevsky’s Poetics. In Theory & History of Literature, ed. Caryl Emerson. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
 9. Bang, A. Chr. 1901. Norske hexeformularer og magiske opskrifter. Videnskabsselskabets Skrifter Ii. Kristiania: On commission at Jacob Dybwad.Google Scholar
 10. Blair, Ann. 2003. Reading Strategies for Coping with Information Overload Ca. 1550–1700. Journal of the History of Ideas 64 (1): 11–28.Google Scholar
 11. ———. 2010. Too Much to Know: Managing Scholary Information before the Modern Age. New Haven and London: Yale University Press.Google Scholar
 12. Burke, Peter. 2000. A Social History of Knowledge: From Gutenberg to Diderot. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 13. ———. 2016. What is the History of Knowledge? What is History? Cambridge: Polity.Google Scholar
 14. Cameron, Euan. 2010. Enchanted Europe: Superstition, Reason, and Religion 1250–1750. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 15. Clark, Stuart. 1997. Thinking with Demons: The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe. Oxford, England; New York: Clarendon Press; Oxford University Press.Google Scholar
 16. Cohn, Norman. 1975. Europe’s Inner Demons: An Enquiry Inspired by the Great Witch-Hunt. The Columbus Centre Series. London: Sussex University Press.Google Scholar
 17. Colclough, Stephen. 2009. Readers: Books and Biography. In A Companion to the History of the Book, ed. Simon Eliot and Jonathan Rose. Blackwell Companions to Literature and Culture, 50–62. Malden, MA: Wiley-Blackwell.Google Scholar
 18. Darnton, Robert. 1982. What Is the History of Books? Daedalus 111 (3): 65–83.Google Scholar
 19. Genette, Gérard. 1997. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 20. Iser, Wolfgang. 1978. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore: Johns Hopkins University Press.Google Scholar
 21. Julia, Dominique. 1999. Reading and the Counter-Reformation. Chap. 9 in A History of Reading in the West, ed. Guglielmo Cavallo and Roger Chartier, 238–268. Oxford: Polity Press.Google Scholar
 22. Kallestrup, Louise Nyholm. 2015. Agents of Witchcraft in Early Modern Italy and Denmark. Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic. Basingstoke: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 23. Levack, Brian P. 2016. The Witch-Hunt in Early Modern Europe. 4th ed. London and New York: Routledge.Google Scholar
 24. McDowell, Paula. 2006. Oral Religio-Political Activism and Textual Production. Chap. 21 in The Book History Reader, ed. David Finkelstein and Alistair McCleery, 292–307. London and New York: Routledge.Google Scholar
 25. Mitchell, Stephen A. 2011. Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages. Philadelphia and Oxford: University of Pennsylvania Press.CrossRefGoogle Scholar
 26. Moscherosch, Johann Michael. 1648–1655, 1646. Børne-Tuct Eller Anleding til et Christeligt, oc Adeligt Liiff oc Leffnets fremdragelse, udi denne Møysomlig oc w-roelig werdsens Egn, till Underwiisning, udi 32 Capit. befattet oc fremsettet Aff Hans Michel Moschorosch, Paa Tydsk med et wdførlige oc General Register offuer alle Capittler I serdelished, sam[m]en colligeret [oversat til dansk af Søren Terkelsen]. København: Holst, Jørgen Jørgensen.Google Scholar
 27. Muchembled, Robert. 2003. A History of the Devil: From the Middle Ages to the Present. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 28. Ohrt, Ferdinand. 1917. Danmarks trylleformler: Innledning og tekst. Vol. 1. København, Kristiania: Gyldendal.Google Scholar
 29. Ohrvik, Ane. 2010. ‘Sjælens læger’ og ’de syge selv’: Sykdomsbehandling i norske svartebøker mellom 1600–1800 med vekt på religiøs tro og praksis. In Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500–1814, ed. Arne Bugge Amundsen and Henning Laugerud, 169–187. Bergen: Unipub Forlag.Google Scholar
 30. Oja, Linda. 1999. Varken Gud eller natur: Synen på magi i 1600– och 1700–talets Sverige. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion.Google Scholar
 31. Olrik, Jørgen, ed. 1923. Fejekost: Til at udfeje den gamle surdejg eller de i de danske landetiloversblevne og her for dagen bragte levninger af saavel hedenskab som papisme: 1736. Vol. 27. København: Schønbergske forl.Google Scholar
 32. Pontoppidan, Erik. 1736. Everriculum fermenti veteris, seu residuae in Danico orbe cum paganismi tum papismi reliquae in apricum prolatae, opusculum restituendo suae, aliqua ex parte, integritati Christianismo velificaturum. Hafniae: E Typographeo S. Reg. Majest. privil.Google Scholar
 33. ———. 1739. Onde ordsprog som fordærve gode sæder: Igjendrevne af Guds ord; i kjærlighed til Gud og næsten. København.Google Scholar
 34. Rosenlund, Søren. 1771. Sybrianus P.P.P., paa nye oplagt efter originalen. Copenhagen: Trykt hos Morten Hallager boende i store Fiolstræde i No. 196.Google Scholar
 35. Scribner, Robert W. 1993. The Reformation, Popular Magic, and the “Disenchantment of the World”. Journal of Interdisciplinary History 23 (3): 475–494.CrossRefGoogle Scholar
 36. Sherman, William H. 2011. The Beginning of ‘The End’: Terminal Paratext and the Birth of Print Culture. Chap. 4 in Renaissance Paratexts, ed. Helen Smith and Louise Wilson, 65–87. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 37. Strøm, Hans. 1762. Physisk og oeconomisk beskrivelse over fogderiet Søndmør, beliggende i Bergens Stift i Norge: Oplyst med landkort og kobberstykker. Vol. 1. Sorøe: Sælges i Kiøbenhavn i den Rothes Enkes og Profts Boghandling.Google Scholar
 38. ———. 1775. Tilskueren paa landet. Vol. 2. Kiøbenhavn: H.C. Sander.Google Scholar
 39. Thomas, Keith. 1991. Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Beliefs in Sixteenth- and Seventeenth-Century England. Harmondsworth: Penguin.Google Scholar
 40. Wille, Hans Jacob. 1786. Beskrivelse over Sillejords præstegield i Øvre-Tellemarken i Norge: Tilligemed et geographisk chart over samme. Kiøbenhavn: Gyldendal.Google Scholar
 41. Wolff, Erwin. 1971. Der Intendierte Leser: Überlegungen und Beispiele zur Einführung eines literaturwissenschaftlichen Begriffs. Poetica 4: 141–166.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Ane Ohrvik
  • 1
 1. 1.University of OsloOsloNorway

Personalised recommendations