Advertisement

Netherlands (The)

(Koninkrijk der Nederlanden.)
 • John Scott Keltie
 • M. Epstein
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Wilhelmina Helena Pauline Maria, born August 31, 1880, daughter of the late King Willem III., and of his second wife, Princess Emma, born August 2, 1858, daughter of Prince George Victor of Waldeck; succeeded to the throne on the death of her father, November 23, 1890; came of age August 31, 1898, and was crowned September 6 of that year; married to Prince Henry of Mecklenburg-Schwerin, February 7, 1901. Offspring: Princess Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, born April 30, 1909.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning the Netherlands and its Colonies

1. Official Publications: (1) The Netherlands

 1. Publications of the Central Bureau for Statistics, The Hague. (A.S. = Annual Series.)Google Scholar
 2. Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden, Rijk in Europa (Annual Report for the Kingdom of the Netherlands in Europe). A.S.Google Scholar
 3. Maandcijfers en andere periodieke opgaven betreffende Nederland en de Kolonien (Monthly Figures concerning the Netherlands and Colonies). A.S.Google Scholar
 4. Maandschrift (Labour Bulletin). Monthly.Google Scholar
 5. Uitkomsten der Volkstellingen (Results of Census of the Population). Every ten years.Google Scholar
 6. Uitkomsten der Beroepstellingen (Results of Census of Professions). Every ten years.Google Scholar
 7. Uitkomsten der Woningstatistiek (Results of Census of Houses). Every ten years.Google Scholar
 8. Statistiek van den loop der Bevolking (Movement of the Population). Births, Deaths, and Marriages. A.S.Google Scholar
 9. Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van den dood (Mortality by Ages and Causes of Death). A.S.Google Scholar
 10. Statistiek van de sterfte naar het beroep (Mortality by Professions). Decennial.Google Scholar
 11. Statistiek der Openbare leeszaleu en bibliotheken (Statistics of Public Libraries). (1908–1910).Google Scholar
 12. Faillissementstatistiek (Statistics of bankrupteies). A.S.Google Scholar
 13. Statistiek der Rijksinkomsten (Statistics of State Revenue). A.S.Google Scholar
 14. Statistiek der Gemeente- en Provinciale Financiën (Statistics of Municipal and Provincial Finance). A.S.Google Scholar
 15. Statistiek der Spaar- en Leenbanken (Statistics of Savings Banks). A.S.Google Scholar
 16. Statistiek van het Gronderediet (Statistics of Mortgages). Every five years.Google Scholar
 17. Justitieele Statistiek (Statistics of Justice). A.S.Google Scholar
 18. Crimineele Statistiek (Statistics of Crime). A.S.Google Scholar
 19. Statistiek van het Gevangeniswezen (Statistics of Penitentiaries). A.S.Google Scholar
 20. Statistiek van de berechting der overtredingen van de Arbeids- en Veiligheidswetten Statistics of Administration of Justice in cases of offence against Labour and Factory Acts). A.S.Google Scholar
 21. Statistiek van het Rijkstucht- en Opvoedingswezen (Statistics Juvenile Houses of Correction and Reformatories). A.S. (1906–1912).Google Scholar
 22. Kiezersstatistiek (Statistics of Suffrage). A.S.Google Scholar
 23. Verkiezingsstatistiek (Statistics of Elections).Google Scholar
 24. Overzicht betreffende de loonen en den arbeidsduur bij Rijkswerken (Statistics of Wages and Working Hours of those employed in Government Contract Works). 1902, 1903, 1905, 1908.Google Scholar
 25. Statistiek van de loonen en den arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet verzekerde werklieden in de metaal-industrie, in 1910 (Statistics of Wages and Working Hours of Workmen in Accordance with the Law of Insurance against Sickness and Accidents, in Metals, 1910).Google Scholar
 26. Overzicht van de marktprijzen van granen te Arnhem in de jaren 1544–1901 (Summary of Market Prices of Cereals at Arnhem in the years 1544–1901).Google Scholar
 27. Statistiek van het Armwezen (Statistics of Pauperism). A.S.Google Scholar
 28. Statistiek der Vakvereenigingen (Statistics of Trade Unions). 2 volumes, 1905–1907.Google Scholar
 29. Beknopt overzicht van den omvang der vakbeweging (Brief Summary of Trade Unions), A.S.Google Scholar
 30. Statistiek der Werkstakingen en Uitslnitingen (Statistics of Strikes and Lock-outs). A.S.Google Scholar
 31. Statistiek van de toepassing der Kinderwetten, vanaf 1912 (Statistics of the Application of the Laws for the Protection of Children). 1912.Google Scholar
 32. Other Official publications:—Google Scholar
 33. Staats-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden (State Calendar for the Kingdom of the Netherlands). A.S. The Hague.Google Scholar
 34. Staatsbegrooting (Budget). A.S. The Hague.Google Scholar
 35. Staatscourant (State Gazette). A.S. The Hague.Google Scholar
 36. Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Annex to the Actions of the Second Chamber of the States-General). Parliamentary Papers. A.S. The Hague.Google Scholar
 37. Verslag van den staat der hoogere, middelbare en lagere scholen (Report of High Secondary and Primary Schools). A.S. The Hague.Google Scholar
 38. Verslag van den Centralen Gezondheidsraad (Report of the Central Sanitary Board). A.S.Google Scholar
 39. Jaarboek der Koninklijke Marine (Year Book of the Royal Navy). A.S. The Hague.Google Scholar
 40. Statistisch geneeskundig Jaarverslag van de Koninklijke Mariue (Statistical Medical Annual Report of the Royal Navy). A.S.Google Scholar
 41. Statistiek van den in- uit- en doorvoer (Statistics of Commerce). A.S. and Monthly.Google Scholar
 42. Statistiek der Domeinen (Statistics of Domains). A.S. The Hague.Google Scholar
 43. Verslagen van het Municollege (Reports of the Minting Corporation). A.S. Utrecht.Google Scholar
 44. Statistiek van het vervoer op de spoorwegen en tramwegen in Nederland (Statistics of Traffic on Railroads and Tramlines in the Netherlands. A.S. The Hague.Google Scholar
 45. Verslag van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten (Report of the Council of Supervision of Railroads). A.S. The Hague.Google Scholar
 46. Verslag van Posterijen. Telegraphie en Telephonie (Reports of Post, Telegraphy and Telephones). A.S. The Hague.Google Scholar
 47. Verslag van de Rijkspostspaarbank (Report of the Post Office Savings Bank). A.S. The Hague.Google Scholar
 48. Verslag over de Openbare Werken (Reports of Public Works). A.S.Google Scholar
 49. Verslag van het bedrijf der Staatsmijnen (Report of the State Mines). Maastricht.Google Scholar
 50. Meteorologisch Jaarboek (Meteorological Year Book). A.S.Google Scholar
 51. Verslagen en mededeelingen van de Directie van den Landbouw (Reports and Communications of the Board of Agriculture). Annuals and non-periodicals.Google Scholar
 52. Mededeelingen en verslagen van de Visscherij-Inspectie (Communications and Reports of the Inspection of Fisheries). Annuals and non-periodicalsGoogle Scholar
 53. Uitgaven van de Directie van den Arbeid (Publications of the Board of Labour). Annuals and non-periodicals. The Hague.Google Scholar
 54. Verslagen van de Kamers van Arbeid (Reports of the Chambers of Labour). A.S. The Hague.Google Scholar
 55. Statistiek van de Scheepvaart (Statistics of Navigation). A.S. The Hague.Google Scholar
 56. Statistiek van de scheepvaartbeweging op de rivieren en kanalen (Statistics of Navigation on Rivers and Canals). A.S. The Hague.Google Scholar
 57. Verslag der Rijksverzekeringsbank (Report of the State Insurance Bank) A.S. The Hague.Google Scholar
 58. Ongevallenstatistick (Statistics of Accidents). A.S. Amsterdam.Google Scholar
 59. Verslagen omtrent Handel, Nijverheid en Scheepvaart van Nederland (Reports of Industry, Commerce and Navigation). A.S. (the last issue is for 1913). The Hague.Google Scholar

(2) Colonies: Annual Series

 1. Javasehe Conrant. Batavia.Google Scholar
 2. Begrooting Nederlandsch Indië (Budget for the Dutch East Indies). The Hague. A.S.Google Scholar
 3. Koloniaal Verslag (Colonial Report). A.S. The Hague.Google Scholar
 4. Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden Kolonien (Annual Report for the Kingdom of the Netherlands Colonies). A.S.Google Scholar
 5. Regeerings almanak voor Nrderl.-Indië (Government Almanack for the Netherlands East Indies). A.S.Google Scholar
 6. Algemeen Verslag van den staat van het Middelbaar en Lager Onderwijs voor Europeanen in Nederlandsch-Indië (Report of Secondary and Primary Education for Europeans in the Dutch East Indies). A.S. Batavia.Google Scholar
 7. Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indië (Report of Education for Natives in the Dutch East Indies). A.S. Batavia.Google Scholar
 8. Verslag van de burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indië (Report of the Civil Public Works in the Datch East Indies). A S. Batavia.Google Scholar
 9. Jaarboek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Year Book of the Department of Agriculture). A.S. Batavia.Google Scholar
 10. Verslag omtrent Handel, Nijverheid en Landbouw van Nederlandsch-Indië (Account of Agriculture, Industry, and Commerce in the Dutch Indies). A.S.Google Scholar
 11. Verslag omtrent den Post-Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-Indië (Report of Post, Telegraphy, and Telephones in the Dutch East Indies). A.S. Batavia.Google Scholar
 12. Verhandelingen van onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking, Landbouw, Veeteelt, Handel en Nijverheid. Irrigatie. Rechten, Politie. Economie van de dessa enz. Batavia, 1905–1914 (Reports oit the Reasons of the Decreasing Prosperity of the Native Population, Agriculture, etc.)Google Scholar
 13. Algemeen Overzicht van de Uitkomsten van het Welvaart-onderzoek. Opgemaakt ingevolge Opdracht van Z. Excie den Min. van Kolonien, door C. J. Hasselman.’s Gravenhage 1914 (General Summary of the Results of the Researches concerning Prosperity). By order of the Minister of the Colonies.Google Scholar
 14. De Buitenbezittingen 1904–1914. Batavia, 1915 (The Outer Possession, 1907–1914)Google Scholar
 15. Verslag van de Koloniale Postpaarbank (Suriname), Paramaribo (Report of the Colonial Post Office Savings Bank (Surinam), Paramaribo. A.S.Google Scholar

2. Non-Official Publications: (1) The Netherlands

 1. Baedeker’s Belgium and Holland, including the Grand-Duchy of Luxembourg. 14th ed. London, 1905.Google Scholar
 2. Bernard (F.) and others, La Hollande, Géographique, Ethnologique, &c. Paris, 1900.Google Scholar
 3. Blink (Dr. H.), Nederland en zijne Bewoners (The Netherlands and their People. 3 vols.) Amsterdam, 1892.Google Scholar
 4. Blok (P. J.), Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Vols. I.–IV. 2nd ed. The Hague, 1900. [Eng. Trans. Parts I.–IV. London, 1898–1912.]Google Scholar
 5. Boulger (D. C.), Holland and the Dutch. London, 1913.Google Scholar
 6. Brander (J.), Economische Aardrijkskunde. Nederlands Welvaren. Rotterdam, 1916.Google Scholar
 7. Ditchfield (P. H.), The Church in the Netherlands. London, 1892.Google Scholar
 8. Doughty (H. M.), Friesland Meres. 3rd ed. London, 1890.Google Scholar
 9. Eckardt (W. R.), Das Königreich der Niederlande. Berlin, 1910.Google Scholar
 10. Eisfeld (C.), Das Niederländische Bankwesen. The Hague, 1916.Google Scholar
 11. Everwijn (J. C. A.), Beschrijving van Handel en Nijverheid in Nederland. The Hague, 1912. (An abstract of this book has been published in English, entitled, “A General View of Trade and Industry in the Netherlands.”)Google Scholar
 12. Griffis (W. E.), Young People’s History of Holland. New ed. New York, 1914.—The American in Holland. New York, 1910.Google Scholar
 13. Hough (P. M.), Dutch Life in Town and Country. London, 1901.Google Scholar
 14. Lenting (L. E.), Schets van het Nederlandsch staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen. 6th ed. 1904.Google Scholar
 15. Meldrum (D. S.), Holland and the Hollanders. 2nd ed. London, 1899. Home Life in Holland. London, 1911.Google Scholar
 16. Metin (A.), Pays-Bas et Belgique. In ‘Histoire Générale,’ edited by E. Lavisse and A. Rambaud. Vol. XI. Paris. 1899.Google Scholar
 17. Motley (J. L.), The Rise of the Dutch Republic. 3 vols. London, 1858.—History of the United Netherlands. 4 vols. London, 1869.Google Scholar
 18. Meyer, Nederlandsche Staatswetten. In two parts and supplement. Sneek, 1904–10.Google Scholar
 19. Oppenheim (Dr. J.), Handboek voor het gemeenterecht. 4e druk. Groningen, 1913.Google Scholar
 20. Pears (C.), From the Thames to the Netherlands. London, 1914.Google Scholar
 21. Petit (Max), La Hollande illustrée. Paris, 1909.Google Scholar
 22. Pyttersen’s Nederlandsche Staatsalmanak, Annual.Google Scholar
 23. Rengers (van Welderen, Baron), Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland. 2 vols.’s Gravenhage, 1896.Google Scholar
 24. Rogers (J. E. T.), Holland. In “Story of the Nation” Series. London, 1886.Google Scholar
 25. Seignobos (C.), Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897. [Eng. Trans. London, 1900.]Google Scholar
 26. Smissaert (H.), Nederland in den aanvang van de XXste eeuw. The Netherlands at the Beginning of the 20th Century.) Leiden, 1914.Google Scholar
 27. Smissaert (H.), Overzicht van het Nederlandsch armwezen, 1901Google Scholar
 28. Wharton (G.), Holland of To-day. London, 1912.Google Scholar

(2) Colonies

 1. Berg (Dr. N. P. van den), Munt-crediet en Bankwesen, Handel Schaepvaart in Nederl. Indië, The Hague, 1908.Google Scholar
 2. Bernard (F.), A travers Sumatra. Paris, 1910.Google Scholar
 3. Bezemer (T. J.), Door Nederlandsch Oost-Indië. Groningen, 1905.Google Scholar
 4. Blink (H.), Nederlandsch Oost en West Indië. Leiden, 1907.Google Scholar
 5. Brown (J. Macmillan), The Dutch East. London, 1914.Google Scholar
 6. Cabaton (A.), Java, Sumatra, and the other lands of the Dutch East Indies. London, 1911.Google Scholar
 7. Campbell (Donald), Java: Past and Present. 2 vols. London, 1915.Google Scholar
 8. Cappelle (H. van), Au travers des Forêts vierges de la Guyane Hollandaise. Paris, 1905.Google Scholar
 9. Carpentier Alting (J. H.), Grondslagen der rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indië. The Hague, 1913.Google Scholar
 10. Chailley-Bert (J.), Java et ses Habitants. Paris, 1914.Google Scholar
 11. Colyn (H.), Nederlandsch-Indië, Land en Volk. Amsterdam, 1910.Google Scholar
 12. Day (C.), The Policy and Administration of the Dutch in Java. London, 1904.Google Scholar
 13. De Lannoy (C.), et Van der Linden (H.), Histoire de l’Expansion coloniale des peuples Européens. Vol. II. Netherlands aud Denmark Brussels, 1911Google Scholar
 14. De Louter (Dr. J.), Handleiding tot de kennis van het staats- en administratief recht van Ned. Indie.’s Gravenhage, 1914.Google Scholar
 15. Gegevens betreffende Suriname, verzamehl door de Nederl. Sub-Commissie voor de Wereldtentoonstelling te Brussel. Amsterdam, 1910.Google Scholar
 16. Gibbs (L. S.), Dutch North-Western New Guinea (Flora and Phytogeography), London 1917.Google Scholar
 17. Hurgronje (Dr. C. Snouck), The Achenese. Leyden, 1906.Google Scholar
 18. Kleintjes (Dr. Ph.). Het Staatsrecht van Nederl. Indië. Amsterdam. 1911.Google Scholar
 19. Kol (H. van), Gegevens over Land en Volk van Suriname. Surinam, 1904.Google Scholar
 20. Labberton (D. van Hinloopen), Handboek van Insulinde. Amsterdam. 1910.Google Scholar
 21. Louter (J. de), Handboek van het Staats- en Administratief recht van Nederlandsch-Indië. The Hague, 1914.Google Scholar
 22. Margadant (Dr. C. W.), Ned. Regeeringsreglement van Ned. Indie. 1895.Google Scholar
 23. Marsden (W.), History of Sumatra. 3rd edition. London, 1811.Google Scholar
 24. McMillan (M.), A Journey to Java. London, 1915.Google Scholar
 25. Nieuwenhuis (A. W.)—Quer durch Borneo. Parts I. and II. Leiden, 1904–07.Google Scholar
 26. Palgrave (W. G.), Dutch Guiana. London. 1876.Google Scholar
 27. Paulus (Dr.), Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. The Hague, 1917.Google Scholar
 28. Preyer (A.), Indo Malayische Streifzüge. Leipzig, 1903.Google Scholar
 29. Raffles (Sir T. S.), History of Java. 2 vols. London, 1817.Google Scholar
 30. Life of Sir T. Stamford Raffles. By his Widow. London, 1830.Google Scholar
 31. Reclus (Elisée), Universal Geography. Vol. XIV. London, 1890.Google Scholar
 32. Sarasin (P. und F.) Reisen in Celebes. Wiesbaden, 1905.Google Scholar
 33. Scidmore (Eliza R.), Java the Garden of the East. New York, 1897.Google Scholar
 34. Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië.’s Gravenhage, 1855–1916.Google Scholar
 35. Veth (Prof. P. J.), Java: geographisch, ethnologisch, historisch. 4 vols. Haarlem, 1896–1907.Google Scholar
 36. Verslag der Javasche Bank. Annual Series.Google Scholar
 37. Walcott (A. S.), Java and her Neighbours. London, 1914.Google Scholar
 38. Wit (Augusta de) Java: Facts and Fancies. London, 1905.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1919

Authors and Affiliations

 • John Scott Keltie
 • M. Epstein

There are no affiliations available

Personalised recommendations