Advertisement

Sweden

Sverige
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Gustaf V., born June 16, 1858. Succeeded to the throne on the death of his father, Oscar II., December 8, 1907. Married, Sept. 20, 1881, to Princess Victoria, born August 7, 1862, daughter of Friedrich, Grand Duke of Baden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References Concerning Sweden

1. Official Publications

 1. Bidrag till Sveriges officiella Statistik: A. Befolknings-statistik. B. Rättsväsendet. G. Bergshandteringen. D. Fabriker och handtverk. E. Sjöfart. F. Handel. G. Fångvården. H. K. Majestäts befallningshafvandes femårsberättelser. I. Telegrafväsendet. K. Halso-och sjukvården. L. Statens järnvägstraflk. M. Postverket. N. Jordbruk och boskapsskötsel. O. Landtniäteriet. P. Undervisningsväsendet. Q. Statens domäner. R. Valstatistik. S. Allmänna arbeten. T. Lots-och fyrinrättningen samt lifräddningsan-stalterna å rikets kuster. U. Kommunernas fattigvård och finanser. V. Brännvins tillverkning och försätjning samt hvitbetssocker-och maltdryckstillverkningen. X. Aflönings-och pensionsstatistik. Y. Suarbanksstatistik. Stockholm, 1857–1911.Google Scholar
 2. Arbetsstatistik. Stockholm, 1899–1911.Google Scholar
 3. Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1903–1911. Sveriges offlciella Statistik. Stockholm, 1912.Google Scholar
 4. Sveriges statskalender för år 1912. Utgifven efter Kungl.Majestätsnådigste förordnande af dess Vetenskaps-Akademi. Uppsala, 1912.Google Scholar
 5. Svensk Eikskalender, 1913. Stockholm, 1912.Google Scholar
 6. Sveriges offlciella Statistik i sammandrag, 1912. Stockholm, 1912.Google Scholar
 7. Sweden, its People and its Industry. Historical and Statistical Handbook, published by order of the Government. Edited by G. Sundbärg. Stockholm, 1904.Google Scholar
 8. The Union between Sweden and Norway. The Address presented to the King by the Swedish Parliament. Stockholm, 1905.Google Scholar
 9. Statistisktidskrift, utgifven af Kungl. Statistiska Central-Byran. Stockholm, 1862–1912.Google Scholar
 10. Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Ahlenius (K.), Sverige, geografisk, topografisk statistisk beskrifning (in publication).Google Scholar
 2. Baedekers Norway, Sweden, and Denmark. Leipzig, 1912.Google Scholar
 3. Bain (R. N.), Gustavus III. and his Contemporaries. 2 vols. London, 1894.— Charles XII, and the Collapse of the Swedish Empire in “Heroes of the Nations” series. London, 1895.—Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway, and Sweden (1515–1900). Cambridge, 1905.Google Scholar
 4. Dahlems (C. G.), Exposé de l’industrie minière et métallurgique de la Suède. Stockholm, 1905.Google Scholar
 5. Fahlbeck (P.), Constitution Suédoise et le Parlementarisme Moderne. Paris, 1905.Google Scholar
 6. Flach (W.), Dannfelt (H. J.) and Sundbarg (G.), Sveriges Jordbruk (L’Agriculture au Suède au Commencement du XXeme Siècle). Folio. Uppsala, 1909.Google Scholar
 7. Geijer (E. G.) and Carlson (F. F.), Geschichte Schwedens. Hamburg und Gotha, 1832–8. Hildebrand (E.), and others, Sveriges historia intill tjagonde seklet. Stockholm, 1903–10. Kennedy (E. B.), Thirty Seasons in Scandinavia. London, 1903.Google Scholar
 8. Mohn (Alfred), La Suède et la Révolution Norvégienne. Paris, 1905.Google Scholar
 9. Nordlund (K.), The Swedish-Norwegian Crisis. Upsala, 1905.Google Scholar
 10. Schefer (Chr.), Les Etats Scandinaves de 1815 à 1847; de 1848 à 1870; de 1870 à nos jours. Vols. X., XL, and XII. of Histoire Générale. Paris, 1898–99.Google Scholar
 11. Sundbärg (G.), Aperçus statistiques internationaux. Ile année. Stockholm, 1908.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1913

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations