Advertisement

Netherlands (The)

Koninkrijk der Nederlanden
  • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Wilhelmina Helena Pauline Maria, born August 31, 1880, daughter of the late King Willem III., and of his second wife, Princess Emma, born August 2, 1858, daughter of Prince George Victor of Waldeck; succeeded to the throne on the death of her father, November 23, 1890; came of age August 31, 1898, and was crowned September 6 of that year; married to Prince Henry of Mecklenburg-Schwerin, February 7, 1901. Offspring: Princess Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, born April 30, 1909.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference Concerning the Netherlands and its Colonies

1. Official Publications (1) The Netherlands

  1. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions.Google Scholar
  2. Education in the Netherlands. Board of Education. London, 1902.Google Scholar
  3. Foreign Office Reports. Annual Series. London.Google Scholar
  4. Jaarcrjfers over 1910 door het Centraal Bureau voor de Statistiek.Google Scholar
  5. Statistiek van het Gevangeniswezen. 1911.Google Scholar
  6. Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 1911. Met machtiging van de regeering uit officiele opgaven zamengesteld. The Hague.Google Scholar
  7. Staatsbegrooting voor het dienfltjaar 1912. The Hague.Google Scholar
  8. Statistiek van den in-, uit-en doorvoer over 1910.Google Scholar
  9. Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Koninkrijk der Nederlanden. The Hague, 1911.Google Scholar
  10. Uitkomsten der 8e tienjaarl: volkstelling van 1899–1900 in het koninkrijk der Nederlanden. The Hague, 1901.Google Scholar
  11. Verslag der Nederlandsche Bank. 1910.Google Scholar
  12. Verslag van den Raad v Toezicht p de Spoorwegdiensten over 1910.Google Scholar
  13. Verslag van den Staat der hoogere, middelbare en lagere Scholen over 1910.Google Scholar
  14. Verslag van den Staat der Nederlandsche Zeevisscherijen over 1910. The Hague.Google Scholar
  15. Verslag van den Landbouw in Nederland over 1910.Google Scholar
  16. Verslag der Maatschappy tot Eypl. van Staatsspoorwegen over 1910Google Scholar
  17. Verzameling van Consulaire en andere Berigten en Verslagen over Nijverheid, Handel en Scheepvaart. Uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Jaargang 1909. The Hague.Google Scholar

(2) Colonies

  1. Begrooting van Ned. lndiévoor 1912.Google Scholar
  2. Jaarcijfers voor 1909 door het Centraal Bureau voor de Statistiek.Google Scholar
  3. Koloniale-Economische Bydragen. Uitgegeven in opdracht van den Minister van Kolonien. 3 vols. Haag, 1905.Google Scholar
  4. Koloniaal Verslag van 1909.’ s Gravenhage, 1910.Google Scholar
  5. Regeerings-Almanak voor Nedel’landsch-Indië. 1911. Batavia.Google Scholar
  6. Reports on the Trade of Java and of Curaçoa. Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar

2. Non-Official Publications (1) The Netherlands

  1. Baedeker’s Belgium and Holland, including the Grand-Duchy of Luxembourg. 14th ed. London, 1905.Google Scholar
  2. Bernord (F.)and others, La Hollande, Géographique, Ethnologique, &c. Paris, 1900.Google Scholar
  3. Blok (P. J.), Gesehiedenis van het Nederlandsche Volk. Vols. I.–IV. 2nd ed. The Hague, 1900. [Eng. Trans. Parts I.–IV. Loudon, 1898–1907.]Google Scholar
  4. Ditehfield (P. H.), The Church in the Netherlands. London, 1892.Google Scholar
  5. Doughty (H. M.), Friesland Meres. 3rd ed. London, 1890.Google Scholar
  6. Hough (P. M.), Dutch Life in Town and Country. London, 1901.Google Scholar
  7. Lenting (L. E.), Schets van het nederlandsch staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen. 6th ed. 1904.Google Scholar
  8. Meldrum (D. 8.), Holland and the Hollanders. 2nd ed. London, 1899. Home Life in Holland. London, 1911.Google Scholar
  9. Metin (A.), Pays-Bas et Belgique. In ‘Histoire Générale,’ edited by E. Lavisse and A. Rambaud. Vol. XI. Paris, 1899.Google Scholar
  10. Motley (J. L.), The Rise of the Dutch Republic. 3 vols. London, 1858.—History of the United Netherlands. 4 vols. London, 1869.Google Scholar
  11. Meyer, Nederlandsche Staatswelten. In two parts and supplement. Sneek, 1904’10.Google Scholar
  12. Oppenheim (Dr. J.), Handboek voor het gemeenterecht. 3e druk. Groningen, 1906.Google Scholar
  13. Pyttersen’s Nederlandsch Staatsalmanak, 1911.Google Scholar
  14. Bengers (van Welderen, Baron), Schets eener parlementaire geschicdenis van Nederland 2 vols,’ s Gravenhage, 1896.Google Scholar
  15. Rogers (J. E. T.), Holland. In “Story of the Nation” Series. London, 1886.Google Scholar
  16. Seignobos (C), Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897. [Eng. Trans. London, 1900.]Google Scholar
  17. Smissaert (H.), Overzicht van het nederlandsch armwezen, 1901.Google Scholar
  18. Wharton (G.), Holland of to-day. London, 1912.Google Scholar

(2) Colonies

  1. Berg (Dr. N. P. van den), Munt-crediet-en Bankwezen, Handel en Scheepvaart in Nederl, Indie. The Hague, 1908.Google Scholar
  2. Bernard (F.), A travers Sumatra. Paris, 1904.Google Scholar
  3. Bezemer Door, Nederl Oost-Indië. 1905.Google Scholar
  4. Blink (H.), Nederlandsch Oost en West Indie. Leiden, 1907.Google Scholar
  5. Gabaton (A.), Java, Sumatra, and the other lands of the Dutch East Indies. London, 1911.Google Scholar
  6. Gappelle (H. van), Au travers des Forêts vierges de la Guyane Hollandaise. Paris, 1905.Google Scholar
  7. Chailley-Bert (J.), Java et ses Habitants. Paris, 1900.Google Scholar
  8. Golyn (H.), Neerlands Tndië, Land en Volk. Amsterdam, 1910.Google Scholar
  9. Day (C), The Policy and Administration of the Dutch in Java. London, 1904.Google Scholar
  10. De Lannoy (C.), et Van der Linden (H.), Histoire de l’Expansion coloniale des peuples Européens. Vol. 1I. Netherlands and Denmark. Brussels, 1911Google Scholar
  11. De Louter (Dr. J.), Handleiding tot de kermis van het Staats-en administratiefrecht van Ned. Indie,’ s Gravenhage, 1904.Google Scholar
  12. Van Deventer (M. L.), Geschiedenes der Nederlanders op Java.Google Scholar
  13. Enthoven (J. J. K.), Bydrage tot de kennis von Borneo’s Westerafdeeling. Leiden, 1903.Google Scholar
  14. Giesenhagen (K.), Auf Java und Sumatra. Leipzig, 1902.Google Scholar
  15. Bugronje (Dr. Snouck), De Atjehers. Batavia, 1894.Google Scholar
  16. Kempees (J.), De tocht van overste van Daalendoor de Gajolanden. 1905.Google Scholar
  17. Kol (H. van), Gegovcns over Land en Volk van Suriname. Surinam, 1904.Google Scholar
  18. Lith (Dr. P. A. van der), en Snelleman Encyclopédie van Nederl. Indië. Leiden, 1895.Google Scholar
  19. Lorentz (H. A.), Eenige maanden onder de Papocas.Google Scholar
  20. Maass (A.), Quer durch Sumatra. Berlin, 1904.Google Scholar
  21. Margadant (Dr. C. W.), Ned. Regeeringsreglement van Ned. Indie. 1895.Google Scholar
  22. Marsden (W.), History of Sumatra. 3rd edition. London, 1811.Google Scholar
  23. Martin (K.), Reisen in den Molukken, in Ambon, den Uliassern, Seran (Ceram) und Buru. Leiden, 1904.Google Scholar
  24. Molengraaf (G. A. F.), Geologische Verkenningstochten in Central Borneo (1893–94).Google Scholar
  25. Leiden, 1900. English Translation, Leiden, 1902.Google Scholar
  26. Muller (H. P. N.), Door het Land van Columbus. Haarlem, 1905.Google Scholar
  27. Nieuwenhuis (A. W.), In Central Borneo. 1902.—Quer durch Borneo. Parts I. and II. Leiden, 1904–07.Google Scholar
  28. Palgrave (W, G.), Dutch Guiana. London, 1876.Google Scholar
  29. Pedersen (H. V.), Door den Oost Indischen Archipel. 1902.Google Scholar
  30. Petit (W. L. de), La Conquête de la Vallée d’Atchin. Paris, 1891.Google Scholar
  31. Prey er (A.), Indo Malayische Streifzüge. Leipzig, 1903.Google Scholar
  32. Baffles (Sir T. S), Historv of Java. 2 vols. London, 1817.Google Scholar
  33. Baffles Life of Sir T. Stamtord Raffles. By his Widow. London, 1830.Google Scholar
  34. Reclus (Elisée), Universal Geography. Vol. XIV. London, 1890.Google Scholar
  35. Sarasin (P. und F.) Reisen in Celebes. Wiesbaden, 1905.Google Scholar
  36. Scidmore (Eliza R.), Java the Garden of the East. New York, 1897.Google Scholar
  37. Tijdschrift van het koninklijk instituut voor taal-, land-en volkenkunde van Neder-landsch-Indië.’ s Gravenhage, 1855–1910.Google Scholar
  38. Veth (Prof, p. J.), Java: geographisch, ethnologisch, historisch. 3 vols. 1903.Google Scholar
  39. Verslag der Javaschc Bank over 1909–10.Google Scholar
  40. Volz (W,), Nord-Sumatra. Berlin, 1910.Google Scholar
  41. Wallace (Alfred Russel), The Malay Archipelago. London, 1869.Google Scholar
  42. Wit (Augusta de), Facts and Fancies about Java. 2nd. ed. The Hague, 1900.Google Scholar
  43. English ed., Java: Facts and Fancies. London, 1905.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1912

Authors and Affiliations

  • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations