Advertisement

Sweden and Norway

 • Frederick Martin
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Charles XV., King of Sweden and Norway, born May 3, 1826, the son of King Oscar I. and of Queen Josephine, daughter of Prince Eugene of Leuchtenberg. In consequence of the prolonged illness of his father, appointed Prince Regent of Sweden and Norway by royal decree, September 25, 1857. Ascended the throne, at the death of King Oscar I., July 8, 1859; took the oath to the constitution of Norway, at Christiania, Oct. 6, 1859; crowncd King of Sweden at Stockholm, May 3, I860. Married, June 19,1850, to

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning Sweden and Norway

1. Official Publications

 1. Bidrag till Sveriges officiela Statistik. A. Befolknings-statistik. Ny foljd. 4. Statistiska central-byråns underdåniga berättelse for åren 1860 med 1865. Afd. 1, innehållande folkmangdens summariska belopp, ingångne och upploste äktenskap, födde, aflidne, vaccinerade, ut- och inflyttade. 4. Stockholm, 1866.Google Scholar
 2. Bidrag till Sveriges officiela Statistik. B. Rattsväsendet. Ny foljd. 1. Justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelse for år 1866. Afd. 1, innehållande arbetsredogörelser samt sarskilda uppgifter angående inteckning och lagfart, utsokningsmäl och bysatte. 4. Stockholm, 1867.Google Scholar
 3. Bidrag till Sveriges officiela statistik. C. Bergshandtering. Kommerce-kol-iegii underdåniga berättelse for år 1862. D. Fabriker och manufakturer. Kom-mers-kollegii underdSniga berättelse for Sr 1862. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerce-kollegii underdSniga berättelse for Sr 1862. G. Fångvården. Ny foljd. IV. Fångvårds-styrelsens underdSniga berättelse for Sr 1862. J. Tele-grafvásendet. Ny foljd. 2. Telegraf-styrelsens underdSniga berättelse for Sr 1862. K. Helso-och gukvSrden. I. Sundhets-kollegii underdåniga berättelse. 4. Stockholm, 1863.Google Scholar
 4. Femarsberattelser, Kongl. Majets Befallningshafvandes. Ny foljd. Lands- hófdinge-embetenas i Üstergötlands, Skaraborgs och Westmanlands län und. berättelser fór Sren 1860–1865. (Tillhör Bidrag tili Sveriges officiela statistik. II.) 4. Stockholm, 1866.Google Scholar
 5. Sveriges och Norges Stats-kalender för Sr 1867. Utgifven efter kongL maj. nSdigste förordnande, af dess vetenskaps-akademi. 8. Stockholm, 1867.Google Scholar
 6. Statistisk Tidskrift, utgifven af Kongl. Statistiska Central-ByrSn. Stockholm, 1867.Google Scholar
 7. Zolltarif, Norwegischer, fiir den Zeitraum vom 1. April 1863 bis zum 1. April 1866. Berlin, 1866.Google Scholar
 8. Exposé de l’État de la Statistique Officielle en Suède. Rapport à la cinquième session du Congrès International de Statistique à Berlin du délégué officiel de la Suède. 8. Stockholm, 1864.Google Scholar
 9. Report by Mr. Hamilton, H. M.’s Secretary of Legation, on the Financial State, Trade, and Population of Sweden and Norway, dated March 14, 1803; in ‘Reports by H. M.’s Secretaries of Embassy.’ No. VI. London, 1863.Google Scholar
 10. Report by Mr. Vice-Consul A. de Capel Crowe, on the Trade and Navigation of Norway, for the years 1862 and 1803; in. Vice-Consul A. de Capel Crowe, on the Trade and Navigation of Norway, for the years 1862 and 1803; in ‘Commercial Reports received’at the Foreign Office.’ London, 1864.Google Scholar
 11. Report by Mr. Hamilton, II. M.’s Secretary of Legation, on Commerce, Manufactures, and Railways in Sweden, dated February 9, 1S67; in ‘Reports by H. M.’s Secretaries of Embassy.’ No. IV. 1867. London, 1867.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Agardh (C. A.) och Lfitngierg (C. E.), Statsökonomisk Statistik öfrer Sverige. 3 vols. 8. Carlstadt, 1859–62.Google Scholar
 2. Agardh (C. A.) oeh Ijungberg (C. E.), Försok till en statsckonomisk statistik öfver Sverige. Den statsekonomiska afdelningen af C. A. Agardh, den statis- tiska af C. E. Ljungberg. Stockholm, 1865.Google Scholar
 3. Anrep (Gabr.), Sveriges ridderskaps och adels kalenderfor Sr 1867. 12. Stockholm, 1867.Google Scholar
 4. Bouden (Rev. John), Norway: its People, Products, and Institutions. 8. London, 1867.Google Scholar
 5. Brandes (K. H.), Ausflug nach Schweden in 1858. 8. Lemgo, 1859.Google Scholar
 6. Forsseil (C.), Ett åi Sverige. Tailor af svenska allmogens klädedrägt, Iefnadssatt och hemseder, samt de forlandets historia märkvardigaste orter; tecknade af J. G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström oeh utgifne af C. Forssell. 4. Stockholm, 1864.Google Scholar
 7. Hassel (Frdr.), Schweden in der neuesten Zeit. Eino statistiscli-fmanzielle Skizzo. 8. Berlin, 1866.Google Scholar
 8. Ljunglcrg (C. E.), Ällman Statistik. 2 vols. Stockholm, 1861.Google Scholar
 9. I’etcrmann (Dr. A.), ‘Scliweden’s Flächeninhalt und Bevölkerung; in ‘Mittheilungen,’ No. VII. Gotha, 1866.Google Scholar
 10. Budbeck (J. G.), Beskrifning öfver Sveriges Städer i Historisk, topographiskt och statistiskt liänseende. 3 vols. 8. Stockholm, 1855–61.Google Scholar
 11. Segireluhl (G.), Statistiska Notiser om tyska Staternas Skogstillg Sngar, skog-sinriittning og Skogsafkastmng. 8. Stockholm, 1863.Google Scholar
 12. Thomee (G.), Lexikon, Historiskt, geografiskt och statistiskt, öfver Srerige, af Gustaf Thomee, V. G. Granlund och Ake C. “Wm. Hammar. Band. V. 4. Stockholm, 1864.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1868

Authors and Affiliations

 • Frederick Martin

There are no affiliations available

Personalised recommendations