Advertisement

Netherlands

 • Frederick Martin
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

William III., King of the Netherlands, born February 19, 1817, the eldest son of King William II., and of Princess Anna Paulowna, daughter of Czar Paul I. of Russia; educated by private tutors, and at the University of Leyden; succeeded to the throne, at the death of his father, March 17, 1849. Married, June 18, 1839, to

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning the Netherlands

1. Official Publication’s

 1. Staats-Almanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 1866. Met mag-tiging van de regering uit officiele opgaven zamengesteld. 8. s’ Gravenhage, 1866.Google Scholar
 2. Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. Uitgegeven door het departement van Binnenlandsche zaken. ’s Gravenhage, 1866.Google Scholar
 3. Marine, Koninklijke Nederlandsebe, op den 1 January 1866. Verkrijgbaar aan het Ministerie van Marine. 8. Verkrijgbaar aan het Ministerie van Marine. 8. ’s Gravenhage, 1866.Google Scholar
 4. Naam-en Eanglijst der Officieren van het Koninkl. Leger der Nederlanden en van Jsederlandseh-Indien. Voor 1865. 33 jaargang. Gorinchem, 1865.Google Scholar
 5. Stajt der Nedcrl. Zeemagt en Koopvaardij-vloot. Op. 1. Januarij 1863. 8. Amsterdam, 1864.Google Scholar
 6. Statistiek van het Gevingenisivezen over 1863. S. S. ’s Gravenhage. 1865.Google Scholar
 7. Geregtelijke Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden. 4. ’s Gravenhage, 1861–66.Google Scholar
 8. Vcrzameling der konsulaire berigten en verklagen over nijverlieid, handel en Echeepvaart. lojaarg. 8. ’s Gravenhage, 18GG.Google Scholar
 9. Reports by Mr. Ward, II. M.’s Secretary of Legation, on the Trade, Commerce, Manufactures, and Public Revenue of the Netherlands, dated June 27, 1862, and Jan. 17 and 27, 1883; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy,’ andc. No. VI. London, 1863.Google Scholar
 10. Reports by Mr. Ward, H. M.’s Secretory of Legation, on the Commerce, Industry, Railways, Public Credit, and Taxation of the Netherlands, dated July 2, 1863, and Jan. 23, Jan. 31, and June 20,1864; in ‘Reports of H. M.’s Secretaries of Embassy,’ andc. No. VII. London, 1864.Google Scholar
 11. Reports by Mr. Ward, H. M.’s Secretary of Legation, on the Revenue, Expenditure, and Public Debt of the Netherlands, dated Jan. 11 and Feb. 3, 1865; in ‘Reports of H. M.’s Secretaries of Embassy,’ andc. No. VIII. London, 1865.Google Scholar
 12. Report by Mr. Ward, H.M.’s Secretary of Legation, on Agricultural Statistics, dated Jan. 10, 1866; in ‘Reports of Ii. M.’s Secretaries of Embassy.’ No. Xii. London, 1866.Google Scholar
 13. Report by Mr. Consul Newnham on the Trade and Navigation of North Holland during the Year 1863; in ‘Commercial Reports received at the Foreign Office.’ London, 1864.Google Scholar

2. Nox-Officul Publications

 1. Brvgsma (F. C.) Nederland en zijne Overzeesche bezittingen. 8. Groningen, 1865.Google Scholar
 2. Geuns (J. J. van) Het Recht van Amendement der Parlementaire Vergade-ringen. Historiseh-staatsrechtelijke proeve. 8. Utrecht, 1864.Google Scholar
 3. Hardenberg (H.) Overzigt der vornaamste Bepalingen betreffende de Sterkte, Zamenstelling, Betaling, Verzorging en Verpleging van het Nederlandsche Leger, sederi den vrede van Utrecht in 1713 tot den tegenwoordigen tijd. Hoofdzakelijk op voet van vrede. 2e gedeelte. 8. ‘s Gravenhage, 1864.Google Scholar
 4. Hi’et (A.) Ontwerp eener vrije Verbinding van Nederlands Iloofdstad met de Noordzee. fol. Amsterdam, 1865.Google Scholar
 5. Jäarioeije Staatkundig en staathuishoudkundig, voor 1866. Uitgegeven door de vereeniging voor de statistiek in Nederland. 18. jaarg. 8. Amsterdam, 1866.Google Scholar
 6. Laveleye (E.), Etudes d’Economie Rurale: La Nierlande. 8. Paris, 1866.Google Scholar
 7. Mfoìlerus (J. H. M.) Geschiedkundig overzigt van het Handelsstelsel in Ne-derlandsch-Indie. 8. Utrecht, 1865.Google Scholar
 8. Staat Tegenwoordige, van het Koningrifk der Nederlanden. Beschrijving cn afbeelding der Steden, dorpen, heerlijkheden, landgoederen en vordere merkwaardige plaatsen in ons vaderland. Zuid-IIolland. Door A. W. Kroon. Amsterdam, 1862.Google Scholar
 9. Sueifs (H.) Neérlands vloot en Reederijen. Alphabetisch opgemaakt. 6e jaargang. 8. Rotterdam, 1864.Google Scholar
 10. Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek. Algemeen register op den inhoud der 20 eerste jaargangen door Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis. 8. Zwolle, 1866.Google Scholar
 11. Verslag van den handel, scheepvaart en nijverveid van Amsterdam, over het jaar 1865. Opgemaakt door de Kamer van Koophandel en fabrieken aldaar. 8. Amsterdam, 1866.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1867

Authors and Affiliations

 • Frederick Martin

There are no affiliations available

Personalised recommendations